вторник, 18 ноември 2008 г.

Служения в църквата

( Ефесяни 4:11)

I. Дар - АПОСТОЛ -

1. Определение - Свръхестествен възнесенски дар, който се дава на определени членове от тялото Христово да приемат и упражняват общо водачество и обучение в църквите

2. Характеристики -

P Той ще има свръхестествена власт от Бога за да води работници за тяхното служение. ( Тимотей в Дервия и Листра - Деян.16:1-4,9,10; Сила и Тимотей - Деян.17:15; Берянина Сопатар Пиров, от Солунците Аристарх и Секунд, от Дервия Гаий и Тимотей, а от Азия Тихик и Трофим - Деян. 20:3,4,5; Тимотей и Аполос - I Кор.16:10-12; И Тит - II Кор.8:16-18).

P Той ще има желание да отдаде живота си за установяването на църквата. ( I Сол. 2:8 "беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души.")

P Той ще има голямо желание за устойчивост и сигурност.( II Кор. 12:12) "Защото, както тялото е едно, а има много части...пак са едно тяло..."

P Той ще бъде включен в основаването и установяването на църквите.(I Кор.3:9 “...защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива...")

P Той ще проповядва и учи Словото Божие. (I Тим.2:7; II Тим.1:11 “...на което аз бях поставен вестител и апостол,..”)

P Той ще подготви ръкоположи и назначи други служители. (Избор на дякони - Деян. 6:1-6; Тимотей - Деян. 16:1-4).

P Той ще бъде включен във възстановяването, и дисциплината в църквите. (Мат. 18:15 "...ако те послуша, спечелил си брата си.”)

P Той ще има видение за цялото тяло Христово. (Еф. 3:1-9 “...моето проумяване в Христовата тайна, ")

P Той ще организира Божия дом в божествен ред. ( I Кор. 11:34 “...да не бъде събирането ви за осъждение”; I Кор. 7:17 “...така заръчвам по всичките църкви.”; I Кор.16:1-2 “...правете и вие както наредих.”; II Сол. 3:14 “...и ако някой не се покорява...”

P Той може да има послание към особени хора или група. (Гал.2:8 “...подействува и в мене за апостолство между езичниците...”)

P Той ще бъде склонен да работи с групи, които също ще работят с него. ( Деян.16:9 “Дойди в Македония и помогни ни.”

P Той ще има желание да организира и въвежда нови програми.

P Той ще има желание да организира нови църкви.

P Той ще има Божието водителство за църквите.

P Той ще има желание за универсалност в църквите.

P Той ще бъде загрижен повече за Божия план отколкото за индивидуалните нужди.

P Той ще фокусира вниманието си върху духовното израстване на групите отколкото на индивида.

P Той чувствува призив за пълно служение.

3. Слабости:

P Вероятност да се концентрира в по-малка област и стоене на едно място.

P Повече да програмира, отколкото да ориентира хората.

P Неспособност да общува с отделните хора.

P Тенденция да бъде винаги на първо място.

II. Дар - ПРОРОК -

1. Определение: Свръхестествен възнесенски дар, който се дава на определени членове на тялото Христово, да представят Бога пред църквите като говорещ и наставляващ човек

2. Характеристики:

P Държащ за репутацията на Божията програма.

P Имащ ясно видение за това, което Бог желае да говори на човеците.

P Имащ ясно изразена реч, без изпускане или допълване на думите.

P Фокусиращ на духовния растеж на групите повече от индивидуалните.

P Да показва целта и посоката на пътя.

P Опитностите му са по-твърди и пречупени от неговия живот.

P Много често използува дарбите слово на мъдрост и слово на знание.

P Имащ желание да записва декларациите на Бога.

P За да имат достоверност, писанията му да се проверяват от Библията

P Имащ голяма загриженост за правилния живот на божиите святи люде.

P Да служи в говорене и даване сигурност на църквите. (Деян.15:22 “ Юда наречен Варсава и и Сила, водители между братята.”).

P Те могат да предотвратят национални случаи на катастрофи и лични съдби.

P Те не са безгрешни и думите им трябва да бъдат съдени от Словото Божие.

P Те имат дял в установяването на църковните основи чрез откровение като водителство.

P Много пъти не са признати в родното си място и са гонени поради словото си.

P Служат за доказване на валидността на словото от друго пророчество

P Те предлагат специално водене и специална посока за църквата.

P Пророците в Новия завет се идентифицират с велико постоянство в пост и молитва.

P Те използуват дарбите слово на мъдрост и слово на знание както при Агав.

P Те дават сила, окуражават, наставляват и успокояват. (I Кор.14:3 “...а който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание, и за утешение.”;

P ( Деян. 15:32 “ А Юда и Сила, които бяха пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.”).

P Много често те са негативни и авторитетни. (Деян. 21:10-12 ”...един пророк на име Агав слезе от Юдея.”).

P Те бяха от установената група от Антиохия. (Деян. 13:1-6).

P Бяха използувани от ранната църква и много повече от един. (Деян. 13:17 “ Израилтяни и вие, които се боите от Бога, слушайте! ”).

P Те предупредиха Павел за посоката. (Деян. 21:4 ”...казаха на Павла да не стъпва в Ерусалим.”)

P Чувствувайки призванието си в пълното учение.

P Филиповите дъщери бяха наречени пророчици. ( Деян. 21:8,9).

3. Слабости:

P Слабост към осъдителност, грубост, негативност.

P Грубост, която е повече към другите отколкото към себе си.

P Тенденция към обвинение на отпадналите и предизвикателство към отговорност.

P Нетолерантност към отношението и мнението на другите, когато са прави.

P Вземане на отговорност, когато нямат право на това.

P Лъжепророци действуващи в църквата.

III. Дар - БЛАГОВЕСТИТЕЛ -

1. Определение - Специален свръхестествен възнесенски дар, който Бог дава на определени членове на тялото Христово за да прокарват благата вест за Спасението, както и да обучават божии хора в техния личен живот и да ги обединят за печеленето на нови души

2. Характеристики -

P Радостни да говорят за Исуса на изгубените.

P Много изобретателни във воденето на другите към познаването на Исуса.

P Имат желание за загубените.

P Радват се да бъдат с невярващи за да могат да изявяват Евангелието.

P Способни да убедят хората да вземат решението.

P Способност да различават невярващите и да имат симпатия за тях.

P Чувство за призвание за пълно служение.

3. Пречки и слабости -

P Осъдителност към другите, които се включват в евангелизирането.

P Разчитат на своята собствена сила в обяснението и обръщението.

P Повече насилват за печелене на души отколкото да ги правят силни християни.

IV. Дар - ПАСТИР -

1. Определение - Специален свръхестествен възнесенски дар, който Бог дава на определен брой членове от тялото Христово за да обучават и да се грижат за доброто духовно израстване на стадото Божие

2. Предложени характеристики -

P Радва се да обучава и да се грижи.

P Способен е да наблюдава, да ръководи и да довежда вярващи в духовна зрялост.

P Желае да помага на останалите да бъдат изцелени чрез опрощение и молитва.

P Чувствува се призван да се грижи за останалите през цялото време.

3. Пречки и слабости -

P Прекалено ангажиран с индивидуалното израстване на отделни вярващи.

P Има много тесен поглед върху местното служение.

P Липса на организаторски способности.

V. Дар - УЧИТЕЛ -

1. Определение - Специален свръхестествен възнесенски дар, който Бог дава на определен брой членове на тялото Христово да представят Божието слово с духовна власт и необикновена точност, за обучение на членовете и за работата им.

2. Характеристики -

P Радват се да обучават Словото и да го изследват.

P Чувствуват отговорност за обучението на други учители.

P Имат желание да поучават.

3. Слабости -

P Грижа повече за интелекта отколкото за емоционалното състояние.

P Повече загрижен за главното познание и по-малко за сърдечното познание.

Няма коментари: