вторник, 18 ноември 2008 г.

Молитва за спасение

Молитва за спасение

Святи Боже, аз изповядвам, че Исус Христос е Твоя Син. Изповядвам, че Той дойде на земята в плът, живя праведен живот и умря на кръста на Голгота, за да плати за грехо-вете на всички хора.

Аз изповядвам, че Исус умря и за мен и плати цена и за моите грехове. Вярвам и изповядвам, че Ти Го възкреси на третия ден и Той е жив и днес!

С благодарност приемам Неговата жертва. Покайвам се за греховете си, чрез които съм бил отделен от Тебе и изповяд-вам Исуса Христа за свой Спасител и Господ! Ела, Господи Исусе и остани завинаги в моя живот!

Благодаря Ти, че проля свята-та Си кръв, за да бъда аз спасен!

Няма коментари: