вторник, 18 ноември 2008 г.

М О Л И Т В А Т А1. Как да се молим:
Лука 11:1-4

A. Хваление и благдарност преди молитва:
Пс. 95:2 Пс. 100:4 Фил. 4:6

Б. Моли се на езици:
1Кор. 14:2,4 Рим. 8:26,27 Ефес. 6:18
Юда :20 1Кор. 14:39

В. Бъди точен в исканията си:
1Цар. 3:5,9,10 Матей 7:7,8 Матей 21:22
Йоан 16:24 Фил. 4:6 Яков 4:2

Г. Молитва към отца чрез Исус:
Йоан 14:13,14 Йоан 16:23

Д. Молитвата включва слушане:
1Цар. 3:9,10 Бит. 24:63 Числа 9:8
Пс. 4:3,4 Пс. 46:10

Е. Съсредоточение:
И.Н. 1:8 Пс. 1:2 Пс. 119:148
1Тим 4:15

Ж. Не бъди мързелив:
Исая 64:7 Дан. 9:13 Йон 1:6
Лука 22:46 Лука 18:1

2. Условия за получаване отговор на молитвата:
А. Моли се с вяра:
Матей 21:21,22
Мк.11:24
Рим. 4:21
Евр. 11:6
Яков 1:5-7
Б. Покори се на Бог:
Йн. 9:31; 15:7
1Ин 3:22
Пс. 143:10
Мат. 6:10
Лк. 22:42
Йн. 5:30
1Йн 5:14
В. Моли се скромно:
Дан. 9:18
Лк. 18:10-14
Яков 4-6


3. Молитвата обещава:
2Пет. 1:4
А.Напомняй даените ти обещания:
Бит. 32:6-12
Неем. 1:4-11
Б. Някой примери:
Пс. 37:4,5
Иса. 65:24
Ерем. 33:3
Йн. 15:7,16
Пс. 81:10
В. Бог чува молитвата:
2Цар. 22:7
Пс. 34:15.17; 72:12; 91:15
Г. Божиите обещания за търцещите го:
2Лет. 26:5; 31:21


4. Как не трябва да се молим:
А. Покорявай се:
Втор. 1:43,45; 3:23-27
1Цар. 28:5,6
Иса. 1:15
Мих. 3:4
Йов. 9:16
Б. Вярвай:
Мат. 17:19,20
Евр.11:6
Пс. 66:18,19
Иса. 59:1,2
Яков 5:16
Пр.1:24-28; 28:9
Зах. 7:12,13
Яков 1:5-7
Мк.11:25
Яков 4:3
Втор. 23:4,5
Мат. 6:5,6
Лк. 18:10-14
Екл. 5:2
Мт. 6:7,8; 23:14
Исус Н. 7:6,10
Яков 4:2


5. Лична и обща молитва:
Мат. 6:6
Мк. 1:35; 6:46
Лк. 5:16
Мт 18:19,20
Деян. 1:13-15; 4:23-31; 12:12
1Цар 15:11
Мат. 26:40,41
Лк.6:12
Деян 12:5
Еф 6:18


6. Кога да се молим:
1Лет. 16:11
Пр.3:6
Лк.18:1; 21:36
1Сол. 5:17
Пс. 50:15; 27:8; 107:19
Евр. 4:16
Яков 5:13
Пс. 5:3; 63:1; 119:147
Пр. 8:17
Мк. 1:35; 6:46,47
Бит. 24:63
Пс. 55:17
Дан. 6:10
Плач Ер. 2:19
Пс. 42:8; 63:5
Иса. 26:9
Лк. 6:12
Деян. 16:25


7.Целосърдечна молитва:
1Цар. 15:11,16
Иса. 64:7
Ер. 29:13
Плач Ер.2:19
Лк.22:44
Евр. 4:16; 5:7
Яков 5:16
Рим. 15:30,31
Кол.4:12
Бит. 18:23-32; 32:24-28
Лк. 11:5-10; 18:1-8
Рим 12:12
Еф. 6:18
Яков 5:16-18
4Цар. 2:14
Иса. 45:11
Бит. 19:17-21
Изх. 32:9-14
4Цар. 20:1-6
Амос 7:1-6
Йон 3;4-10
3Цар. 18:42-43
Мат. 26:44
Ездра 8:23
Йоил 2:12
Мат. 17:21

8. Друго за молитвата:
Рим. 8:34
Евр.7:25
Рим. 8:26,27
Пс. 116:1,2,7; 141:2
Пр, 15:8
Откр. 5:8
1Цар. 9:13
Мат. 14:19; 26:26
Мк 8:6
Деян. 27:35
1Тим. 4:3-5


9. Начини за отговор на молитва:
3Цар. 3:7-14
Еф, 3:20
Деян. 12:1-16
Йов 30:20
Пс. 40:1
Ер. 42:4,7
Плач Ер. 3:25,26
Дан. 10:2,12,13
Лк.18:7,8
Евр. 10:36
Откр. 6:10,11
Втор. 3:23-27
Йн. 11:1-3,6
2Кор.12:7-9
Пс. 106:15

Няма коментари: