вторник, 18 ноември 2008 г.

Синопсис


Съдържание:
I Увод
II Раждане и детство
III Подготовка
IV Началото на публичното служение на Исус [според Йоан]
V Служението на Исус в Галилея
VI Проповедта на планината [според Матей]
VII Проповедта на полето [според Лука]
VIII Служението на Исус в Галилея продължава
IX Пътят към кръста
X Последното пътуване до Йерусалим [според Лука]
XI Исус на празника шатроразпъване [според Йоан]
XII Служението в Юдея
XIII Последното служение в Йерусалим
XIV Проповедта на Елеонския хълм
XV Свършек на историята преди страстите
XVI Разказа за страстите
XVII Възкресението
XVIII Завършек на евангелията
I Увод

1. Пролог [Матей 1:1 | Марк 1:1 | Лука 1:1-4 | Йоан 1:1-18]
II Раждане и детство

2 Обещанието за раждането на Йоан Кръстител [Матей | Марк | Лука 1:5-25 | Йоан]
3. Благовещение [Матей | Марк | Лука 1:26-38 | Йоан]
4. Посещението на Мария при Елизабет [Матей | Марк | Лука 1:39-56 | Йоан]
5. Раждането на Йоан Кръстител [Матей | Марк | Лука 1:57-80 | Йоан]
6. Родословието на Исус [Матей 1:2-17 | Марк | Лука 3:23-38 | Йоан]
7. Раждането на Исус [Матей 1:18-25 | Марк | Лука 2:1-7 | Йоан]
8. Преклонение пред бебето Исус [Матей 2:1-12 | Марк | Лука 2:8-20 | Йоан]
9. Обрязването и представянето в храма [Матей | Марк | Лука 2:21-38 | Йоан]
10. Бягството в Египет и завръщането [Матей 2:13-21 | Марк | Лука | Йоан]
11. Детството на Исус от Назарет [Матей 2:22-23 | Марк | Лука 2:39-40 | Йоан]
12. Момчето Исус в Храма [Матей | Марк | Лука 2:41-52 | Йоан]
III Подготовка

13. Йоан Кръстител [Матей 3:1-6 | Марк 1:2-6 | Лука 3:1-6 | Йоан 1:19-23]
14. Йоан проповядваше покаяние [Матей 3:7-10 | Марк | Лука 3:7-9 | Йоан]
15. Йоан отговаря на въпроси [Матей | Марк | Лука 3:10-14 | Йоан]
16. Йоан проповядва за месията [Матей 3:11-12 | Марк 1:7-8 | Лука 3:15-18 | Йоан 1:24-28]
17. Затварянето на Йоан в затвора [Матей 14:3-4 | Марк 6:17-18 | Лука 3:19-20 | Йоан]
18. Кръщението на Исус [Матей 3:13-17 | Марк 1:9-11 | Лука 3:21-22 | Йоан 1:29-34]
19. Родословието на Исус [Матей 1:1-17 | Марк | Лука 3:23-38 | Йоан]
20. Изкушението [Матей 4:1-11 | Марк 1:12-13 | Лука 4:1-13 | Йоан]
IV Началото на публичното служение на Исус [според Йоан]


21. Призоваването на първите ученици [Матей | Марк | Лука | Йоан 1:35-51]
22. Женитбата в Кана [Матей | Марк | Лука | Йоан 2:1-11]
23. Временния престой в Капернаум [Матей | Марк | Лука | Йоан 2:12]
24. Първото пътуване до Йерусалим [Матей | Марк | Лука | Йоан 2:13]
25. Изчистването на Храма [Матей 21:12-13 | Марк 11:15-17 | Лука 19:45-46 | Йоан 2:14-22]
26. Службата на Исус в Йерусалим [Матей | Марк | Лука | Йоан 2:23-25]
27. Разговора с Никодим [Матей | Марк | Лука | Йоан 3:1-21]
28. Служението на Исус в Юдея [Матей | Марк | Лука | Йоан 3:22]
29. Йоановото свидетелство за Христос [Матей | Марк | Лука | Йоан 3:23-36]
V Служението на Исус в Галилея

30. Пътуването на Исус в Галилея [Матей 4:12 | Марк 1:14a | Лука 4:14a | Йоан 4:1-3]
31. Разговора с жената от Самария [Матей | Марк | Лука | Йоан 4:4-42]
32. Служението в Галилея [Матей 4:13-17 | Марк 1:14b-15 | Лука 4:14b-15 | Йоан 4:43-46a]
33. Исус проповядва в Назарет [Матей 13:53-58 | Марк 6:1-6a | Лука 4:16-30 | Йоан]
34. Призоваването на учениците [Матей 4:18-22 | Марк 1:16-20 | Лука | Йоан]
35. Поучаването в синагогата в Капернаум [Матей | Марк 1:21-22 | Лука 4:31-32 | Йоан]
36. Изцеляването на обзетия от демони в синагогата [Матей | Марк 1:23-28 | Лука 4:33-37 | Йоан]
37. Изцеляването на свекървата на Петър [Матей 8:14-15 | Марк 1:29-31 | Лука 4:38-39 | Йоан]
38. Болните изцелени през вечерта [Матей 8:16-17 | Марк 1:32-34 | Лука 4:40-41 | Йоан]
39. Исус напуска Капернаум [Матей | Марк 1:35-38 | Лука 4:42-43 | Йоан]
40. Първа обиколка за прповядване в Галилея [Матей 4:23 | Марк 1:39 | Лука 4:44 | Йоан]
41. Чудото с улова на риба [Матей | Марк | Лука 5:1-11 | Йоан]
42. Пречистването на прокажения [Матей 8:1-4 | Марк 1:40-45 | Лука 5:12-16 | Йоан]
43. Изцеляването на паралитика [Матей 9:1-8 | Марк 2:1-12 | Лука 5:17-26 | Йоан 5:8-9a]
44. Призоваването на Леви [Матей] [Матей 9:9-13 | Марк 2:13-17 | Лука 5:27-32 | Йоан]
45. Въпроса за постенето [Матей 9:14-17 | Марк 2:18-22 | Лука 5:33-39 | Йоан]
46. Събирането на зърната в Събота [Матей 12:1-8 | Марк 2:23-28 | Лука 6:1-5 | Йоан]
47. Мъжа с изсъхналата ръка [Матей 12:9-14 | Марк 3:1-6 | Лука 6:6-11 | Йоан]
48. Исус изцелява много при езерото [Матей 4:24-25 и 12:15-16 | Марк 3:7-12 | Лука 6:17-19 | Йоан]
49. Избора на дванадесетте [Матей 10:1-4 | Марк 3:13-19 | Лука 6:12-16 | Йоан]
VI Проповедта на планината [според Матей]

50. Обстоятелства за проповедта [Матей 4:24-5:2 | Марк 3:7-13a | Лука 6:17-20a | Йоан]
51. Блаженствата [Матей 5:3-12 | Марк | Лука 6:20b-23 | Йоан]
52. Солта на земята [Матей 5:13 | Марк 9:49-50 | Лука 14:34-35 | Йоан]
53. Светлина на света [Матей 5:14-16 | Марк 4:21 | Лука 8:16 | Йоан]
54. Закона и пророците [Матей 5:17-20 | Марк | Лука 16:16-17 | Йоан]
55. За убиването и гнева [Матей 5:21-26 | Марк | Лука 12:57-59 | Йоан]
56. За прелюбодеянието и развода [Матей 5:27-32 | Марк 9:43-48 | Лука 16:18 | Йоан]
57. За клеветите [Матей 5:33-37 | Марк | Лука | Йоан]
58. За отмъщението [Матей 5:38-42 | Марк | Лука 6:29-30 | Йоан]
59. За любовта към враговете [Матей 5:43-48 | Марк | Лука 6:27-28 и 6:32-36 | Йоан]
60. За даването на милостиня [Матей 6:1-4 | Марк | Лука | Йоан]
61. За молитвата [Матей 6:5-6 | Марк | Лука | Йоан]
62. Молитвата "Отче наш" [Матей 6:7-15 | Марк 11:25 | Лука 11:1-4 | Йоан]
63. За постенето [Матей 6:16-18 | Марк | Лука | Йоан]
64. За трупането на богатства [Матей 6:19-21 | Марк | Лука 12:33-34 | Йоан]
65. Произнасяне за окото [Матей 6:22-23 | Марк | Лука 11:34-36 | Йоан]
66. За служенето на двама господари [Матей 6:24 | Марк | Лука 16:13 | Йоан]
67. За безпокойството [Матей 6:25-34 | Марк | Лука 12:22-32 | Йоан]
68. За съденето [Матей 7:1-5 | Марк 4:24-25 | Лука 6:37-42 | Йоан]
69. Святи неща [Матей 7:6 | Марк | Лука | Йоан]
70. Бог отговаря на молитва [Матей 7:7-11 | Марк | Лука 11:9-13 | Йоан]
71. Златното правило [Матей 7:12 | Марк | Лука 6:31 | Йоан]
72. Двата пътя [Матей 7:13-14 | Марк | Лука 13:23-24 | Йоан]
73. "По плодовете им" [Матей 7:15-20 и 12:33-35 | Марк | Лука 6:43-45 | Йоан]
74. "Говорене Господи, Господи" [Матей 7:21-23 | Марк | Лука 6:46 и 13:25-27 | Йоан]
75. Къщата построена на скала [Матей 7:24-27 | Марк | Лука 6:47-49 | Йоан]
76. Ефекта на проповедта [Матей 7:28-29 | Марк 1:21-22 | Лука | Йоан]
VII Проповедта на полето [според Лука]

77. Обстоятелства за проповедта [Матей 4:24-5:2 | Марк 3:7-13a | Лука 6:17-20a | Йоан]
78. Блаженствата [Матей 5:3-12 | Марк | Лука 6:20b-23 | Йоан]
79. Горко [Матей | Марк | Лука 6:24-26 | Йоан]
80. За любовта към враговете [Матей 5:38-48 | Марк | Лука 6:27-36 | Йоан]
81. За съденето [Матей 7:1-5 | Марк 4:24-25 | Лука 6:37-42 | Йоан]
82. "По плодовете им" [Матей 7:15-20 и 12:33-35 | Марк | Лука 6:43-45 | Йоан]
83. Къщата, построена на скала [Матей 7:21-27 | Марк | Лука 6:46-49 | Йоан]
VIII Служението на Исус в Галилея продължава

84. Пречистването на прокажения [Матей 8:1-4 | Марк 1:40-45 | Лука 5:12-16 | Йоан]
85. Центуриона на Капернаум [Матей 8:5-13 | Марк 7:30 | Лука 7:1-10 и 13:28-29 | Йоан 4:46b-54]
86. Сина на вдовицата от Наин [Матей | Марк | Лука 7:11-17 | Йоан]
87. Изцеляването на свекървата на Петър [Матей 8:14-15 | Марк 1:29-31 | Лука 4:38-39 | Йоан]
88. Изцеляването на болните през вечерта [Матей 8:16-17 | Марк 1:32-34 | Лука 4:40-41 | Йоан]
89. За следването на Исус [Матей 8:18-22 | Марк | Лука 9:57-62 | Йоан]
90. Укротяването на бурята [Матей 8:23-27 | Марк 4:35-41 | Лука 8:22-25 | Йоан]
91. Човекът с бесовете [Матей 8:28-34 | Марк 5:1-20 | Лука 8:26-39 | Йоан]
92. Изцеляването на паралитика [Матей 9:1-8 | Марк 2:1-12 | Лука 5:17-26 | Йоан 5:8-9a]
93. Призоваването на Леви (Матей) [Матей 9:9-13 | Марк 2:13-17 | Лука 5:27-32 | Йоан]
94. Въпроса за постенето [Матей 9:14-17 | Марк 2:18-22 | Лука 5:33-39 | Йоан]
95. Дъщерята на Яир и жената с кръвотеченията [Матей 9:18-26 | Марк 5:21-43 | Лука 8:40-56 | Йоан]
96. Двамата слепци [Матей 9:27-31 и 20:29-34 | Марк 10:46-52 | Лука 18:35-43 | Йоан]
97. Немия обладан от демони [Матей 9:32-34 и 12:22-24 | Марк 3:22 | Лука 11:14-15 | Йоан]
98. Жътвата е голяма [Матей 9:35-38 | Марк 6:6b и 6:34 | Лука 8:1 и 10:2 | Йоан]
99. Упълномощаване на дванадесетте [Матей 10:1-16 | Марк 6:7, 3:13-19 и 6:8-11 | Лука 9:1, 6:12-16, 9:2-5 и 10:3 | Йоан]
100. Съдбата на учениците [Матей 10:17-25 и 24:9-14 | Марк 13:9-13 | Лука 12:11-12, 6:40 и 21:12-19 | Йоан 13:16]
101. Увещание към безстрашно признание [Матей 10:26-33 | Марк | Лука 12:2-9 | Йоан]
102. Разделенията в семейството [Матей 10:34-36 | Марк | Лука 12:51-53 | Йоан]
103. Условия за това да бъдеш ученик [Матей 10:37-39 | Марк | Лука 14:25-27 и 17:33 | Йоан 12:25]
104. Наградите за учениците [Матей 10:40-42 | Марк 9:41 | Лука 10:16 | Йоан 13:20]
105. Продължение на пътуването [Матей 11:1 | Марк | Лука | Йоан]
106. Въпроса на Йоан Кръстител и отговора на Исус [Матей 11:2-6 | Марк | Лука 7:18-23 | Йоан]
107. Свидетелството на Исус относно Йоан [Матей 11:7-19 | Марк | Лука 7:24-35 и 16:16 | Йоан]
108. Проклятията изказани за Галилейските градове [Матей 11:20-24 | Марк | Лука 10:12-15 | Йоан]
109. Благодарностите на Исус към Отца [Матей 11:25-27 | Марк | Лука 10:21-22 | Йоан]
110. "Елате при мен" [Матей 11:28-30 | Марк | Лука | Йоан]
111. Събирането на зърната в Събота [Матей 12:1-8 | Марк 2:23-28 | Лука 6:1-5 | Йоан]
112. Изцеляването на изсъхналата ръка [Матей 12:9-14 | Марк 3:1-6 | Лука 6:6-11 | Йоан]
113. Исус изцелява много край езерото [Матей 12:15-21 | Марк 3:7-12 | Лука 6:17-19 | Йоан]
114. Жената с мехлема [Матей 26:6-13 | Марк 14:3-9 | Лука 7:36-50 | Йоан 12:1-8]
115. Служещата жена [Матей | Марк | Лука 8:1-3 | Йоан]
116. Мислят че Исус не е на себе си [Матей | Марк 3:20-21 | Лука | Йоан]
117. За тайното споразумение със Сатана [Матей 12:22-30 и 9:32-34 | Марк 3:22-27 | Лука 11:14-15 и 11:17-23 | Йоан]
118. Грехът срещу Светия Дух [Матей 12:31-37 и 7:16-20 | Марк 3:28-30 | Лука 12:10 и 11:29-32 | Йоан]
119. Знакът на Йона [Матей 12:38-42 и 16:1-2a,4 | Марк 8:11-12 | Лука 11:16 и 11:29-32 | Йоан]
120. Завръщането на злия дух [Матей 12:43-45 | Марк | Лука 11:24-26 | Йоан]
121. Истинските роднини на Исус [Матей 12:46-50 | Марк 3:31-35 | Лука 8:19-21 | Йоан 15:14]
122. Притчата за сеяча [Матей 13:1-9 | Марк 4:1-9 | Лука 8:4-8 | Йоан]
123. Причината за говорене чрез притчи [Матей 13:10-17 | Марк 4:10-12 и 4:25 | Лука 8:9-10, 8:18b и 10:23-24 | Йоан]
124. Тълкуване на притчата за сеяча [Матей 13:18-23 | Марк 4:13-20 | Лука 8:11-15 | Йоан]
125. "Който има уши да слуша, нека слуша" [Матей 5:15, 10:26, 7:2 и 13:12 | Марк 4:21-25 | Лука 8:16-18 | Йоан]
126. Притчата за семето, което расте тайно [Матей | Марк 4:26-29 | Лука | Йоан]
127. Притчата за плевелите [Матей 13:24-30 | Марк | Лука | Йоан]
128. Притчата за синаповото семе [Матей 13:31-32 | Марк 4:30-32 | Лука 13:18-19 | Йоан]
129. Притчата за кваса [Матей 13:33 | Марк | Лука 13:20-21 | Йоан]
130. Използването на притчи от Исус [Матей 13:34-35 | Марк 4:33-34 | Лука | Йоан]
131. Тълкуване на притчата за плевелите [Матей 13:36-43 | Марк | Лука | Йоан]
132. Притчата за скритото съкровище и перлата [Матей 13:44-46 | Марк | Лука | Йоан]
133. Притчата за мрежата [Матей 13:47-50 | Марк | Лука | Йоан]
134. Стари и нови съкровища [Матей 13:51-52 | Марк | Лука | Йоан]
135. Истинските роднини на Исус [Матей 12:46-50 | Марк 3:31-35 | Лука 8:19-21 | Йоан 15:14]
136. Успокояването на бурята [Матей 8:23-27 | Марк 4:35-41 | Лука 8:22-25 | Йоан]
137. Бесният от Герасин [Матей 8:28-34 | Марк 5:1-20 | Лука 8:26-39 | Йоан]
138. Дъщерята на Яир и жената с кръвотеченията [Матей 9:18-26 | Марк 5:21-43 | Лука 8:40-56 | Йоан]
139. Исус не е приет в Назарет [Матей 13:53-58 | Марк 6:1-6a | Лука 4:16-30 | Йоан]
140. Второто пътуване (до Йерусалим) [Матей | Марк | Лука | Йоан 5:1]
141. Изцелението при басейна [Матей | Марк | Лука | Йоан 5:2-47]
142. Изпращането на единадесетте [Матей 9:35 и 10:1,7-11,14 | Марк 6:6b-13 | Лука 9:1-6 | Йоан]
143. Мнения относно Исус [Матей 14:1-2 | Марк 6:14-16 | Лука 9:7-9 | Йоан]
144. Смъртта на Йоан Кръстител [Матей 14:3-12 | Марк 6:17-29 | Лука 3:19-20 | Йоан]
145. Завръщането на апостолите [Матей | Марк 6:30-31 | Лука 9:10a | Йоан]
146. Нахранването на петте хиляди [Матей 14:13-21 | Марк 6:32-44 | Лука 9:10b-17 | Йоан 6:1-15]
147. Исус върви по вода [Матей 14:22-33 | Марк 6:45-52 | Лука | Йоан 6:16-21]
148. Изцеленията в Генисарет [Матей 14:34-36 | Марк 6:53-56 | Лука | Йоан 6:22-25]
149. Хляба на живота [Матей | Марк | Лука | Йоан 6:26-59]
150. Оскверняване - традиционно и истинско [Матей 15:1-20 | Марк 7:1-23 | Лука 11:37-41 и 6:39 | Йоан]
151. Сирофиникианката (ханаанката) [Матей 15:21-28 | Марк 7:24-30 | Лука | Йоан]
152. Исус изцелява глухоням и много други [Матей 15:29-31 | Марк 7:31-37 | Лука | Йоан]
153. Нахранването на четирите хиляди [Матей 15:32-39 | Марк 8:1-10 | Лука | Йоан]
154. Фарисеите искат знамение [Матей 16:1-4 и 12:38-39 | Марк 8:11-13 | Лука 11:16, 12:54-56 и 11:29 | Йоан]
155. Кваса на фарисеите [Матей 16:5-12 | Марк 8:14-21 | Лука 12:1 | Йоан]
156. Слепец е изцелен във Ветсаида [Матей | Марк 8:22-26 | Лука | Йоан]
IX Пътят към кръста

157. Много ученици се обиждат на Исус [Матей | Марк | Лука | Йоан 6:60-66]
158. Изповедта на Петър [Матей 16:13-20 | Марк 8:27-30 | Лука 9:18-21 | Йоан 6:67-71]
159. Исус предрича страстите си [Матей 16:21-23 | Марк 8:31-33 | Лука 9:22 | Йоан]
160. "Ако иска някой да дойде след Мене" [Матей 16:24-28 | Марк 8:34-9:1 | Лука 9:23-27 | Йоан 12:25]
161. Преобразяването [Матей 17:1-9 | Марк 9:2-10 | Лука 9:28-36 | Йоан]
162. Идването на Илия [Матей 17:10-13 | Марк 9:11-13 | Лука | Йоан]
163. Исус изцелява момче обладано от демон [Матей 17:14-21 | Марк 9:14-29 | Лука 9:37-43a и 17b | Йоан]
164. Исус предрича страстите си отново [Матей 17:22-23 | Марк 9:30-32 | Лука 9:43b-45 | Йоан]
165. Плащането на храмовия данък [Матей 17:24-27 | Марк | Лука | Йоан]
166. Истинското величие [Матей 18:1-5 | Марк 9:33-37 | Лука 9:46-48 | Йоан 13:20]
167. Странният екзорсист [Матей 10:42 | Марк 9:38-41 | Лука 9:49-50 | Йоан]
168. Предупреждения относно изкушения [Матей 18:6-9 и 5:13 | Марк 9:42-50 | Лука 17:1-2 и 14:34-35 | Йоан]
169. Притчата за изгубената овца [Матей 18:10-14 | Марк | Лука 15:3-7 | Йоан]
170. Укоряване на брат [Матей 18:15-18 | Марк | Лука 17:3 | Йоан 20:23]
171. "Където двама или трима са събрани заедно" [Матей 18:19-20 | Марк | Лука | Йоан]
172. За прошката [Матей 18:21-22 | Марк | Лука 17:4 | Йоан]
173. Притчата за непростителния слуга [Матей 18:23-35 | Марк | Лука | Йоан]
X Последното пътуване до Йерусалим [според Лука]

174. Решението за заминаване в Йерусалим [Матей 19:1-2 | Марк 10:1 | Лука 9:51 | Йоан]
175. Самаряните не приемат Исус [Матей | Марк | Лука 9:52-56 | Йоан]
176. За следването на Исус [Матей 8:18-22 | Марк | Лука 9:57-62 | Йоан]
177. Изпращането на седемдесетте [Матей 9:37-38 и 10:7-16 | Марк | Лука 10:1-12 | Йоан]
178. "Горко" за Галилейските градове [Матей 11:20-24 | Марк | Лука 10:13-15 | Йоан]
179. "Който слуша вас, Мене слуша" [Матей 10:40 | Марк | Лука 10:16 | Йоан 13:20]
180. Завръщането на седемдесетте [Матей | Марк | Лука 10:17-20 | Йоан]
181. Исус благодари на Отец и благославя учениците [Матей 11:25-27 и 13:16-17 | Марк | Лука 10:21-24 | Йоан]
182. Въпроса на законника [Матей 22:34-40 | Марк 12:28-34 | Лука 10:25-28 | Йоан]
183. Притчата за добрия самарянин [Матей | Марк | Лука 10:29-37 | Йоан]
184. Мария и Марта [Матей | Марк | Лука 10:38-42 | Йоан]
185. Молитвата "Отче наш" [Матей 6:9-13 | Марк | Лука 11:1-4 | Йоан]
186. Настойчивия приятел посред нощ [Матей | Марк | Лука 11:5-8 | Йоан]
187. Окуражаване за молитва [Матей 7:7-11 | Марк | Лука 11:9-13 | Йоан]
188. Спорът за Веелзевул [Матей 12:22-30 | Марк 3:22-27 | Лука 11:14-26 | Йоан]
189. Завръщането на злия дух [Матей 12:43-45 | Марк | Лука 11:24-26 | Йоан]
190. Истински блажени [Матей | Марк | Лука 11:27-28 | Йоан]
191. Знака на Йона [Матей 12:38-42 | Марк 8:11-12 | Лука 11:29-32 | Йоан]
192. Относно светлината [Матей 5:15 | Марк 4:21 | Лука 11:33 | Йоан]
193. Здравото око [Матей 6:22-23 | Марк | Лука 11:34-36 | Йоан]
194. Лекция срещу фарисеите и книжниците [Матей 15:1-9 | Марк 7:1-9 | Лука 11:37-54 | Йоан]
195. Кваса на фарисеите [Матей 16:5-6 | Марк 8:14-15 | Лука 12:1 | Йоан]
196. Увещание за изповед без страх [Матей 10:26-33 | Марк | Лука 12:2-9 | Йоан]
197. Грехът срещу Светия Дух [Матей 12:31-32 | Марк 3:28-30 | Лука 12:10 | Йоан]
198. Помощта на Светия Дух [Матей 10:19-20 | Марк 13:11 | Лука 12:11-12 и 21:14-15 | Йоан]
199. Предупреждение срещу сребролюбие [Матей | Марк | Лука 12:13-15 | Йоан]
200. Притчата за богатия глупец [Матей | Марк | Лука 12:16-21 | Йоан]
201. Безпокойства за земни неща [Матей 6:15-34 | Марк | Лука 12:22-32 | Йоан]
202. Богатства на небето [Матей 6:19-21 | Марк | Лука 12:33-34 | Йоан]
203. Бдителност и вярност [Матей 24:42-51 | Марк | Лука 12:35-48 | Йоан]
204. Разделения между домашните [Матей 10:34-36 | Марк | Лука 12:49-53 | Йоан]
205. Тълкуване на времената [Матей 16:2-3 | Марк | Лука 12:54-56 | Йоан]
206. Спогаждане с противника [Матей 5:25-26 | Марк | Лука 12:57-59 | Йоан]
207. Покаяние или гибел [параболата за безплодната смокиня] [Матей | Марк | Лука 13:1-9 | Йоан]
208. Изцелението на немощната жена в събота [Матей | Марк | Лука 13:10-17 | Йоан]
209. Притчата за синаповото семе [Матей 13:31-32 | Марк 4:30-32 | Лука 13:18-19 | Йоан]
210. Притчата за кваса [Матей 13:33 | Марк | Лука 13:20-21 | Йоан]
211. Изключване от Царството [Матей 7:13-14, 7:22-23, 8:11-12 и 19:30 | Марк 10:31 | Лука 13:22-30 | Йоан]
212. Предупреждение срещу Ирод [Матей | Марк | Лука 13:31-33 | Йоан]
213. Оплакването на Йерусалим [Матей 23:37-39 | Марк | Лука 13:34-35 | Йоан]
214. Изцеляване на красничавия [Матей | Марк | Лука 14:1-6 | Йоан]
215. Поучаване за смиреност [Матей | Марк | Лука 14:7-14 | Йоан]
216. Притчата за голямата вечеря [Матей 22:1-14 | Марк | Лука 14:15-24 | Йоан]
217. Условията за ученичество [Матей 10:37-38 | Марк | Лука 14:25-33 | Йоан]
218. Притчата за солта [Матей 5:13 | Марк 9:49-50 | Лука 14:34-35 | Йоан]
219. Притчата за изгубената овца [Матей 18:12-14 | Марк | Лука 15:1-7 | Йоан]
220. Притчата за изгубената монета [драхма] [Матей | Марк | Лука 15:8-10 | Йоан]
221. Притчата за изгубения син [Матей | Марк | Лука 15:11-32 | Йоан]
222. Притчата за несправедливия настойник [Матей | Марк | Лука 16:1-9 | Йоан]
223. За вярност и в най-малкото [Матей | Марк | Лука 16:10-12 | Йоан]
224. За служенето на двама господари [Матей 6:24 | Марк | Лука 16:13 | Йоан]
225. Фарисеите одобрени от хората [Матей | Марк | Лука 16:14-15 | Йоан]
226. Относно закона [Матей 11:12-13 и 6:18 | Марк | Лука 16:16-17 | Йоан]
227. Относно развода [Матей 19:9 | Марк 10:11-12 | Лука 16:18 | Йоан]
228. Притчата за богаташа и Лазар [Матей | Марк | Лука 16:19-31 | Йоан]
229. Предупреждение срещу съблазън [Матей 18:6-7 | Марк 9:42 | Лука 17:1-3a | Йоан]
230. За прощаването [Матей 18:15 | Марк | Лука 17:3b-4 | Йоан]
231. За вярата [Матей 17:19-21 | Марк 9:28-29 | Лука 17:5-6 | Йоан]
232. Ние сме безполезни слуги [Матей | Марк | Лука 17:7-10 | Йоан]
233. Очистване на десет прокажени [Матей | Марк | Лука 17:11-19 | Йоан]
234. За идването на Божието Царство [Матей | Марк | Лука 17:20-21 | Йоан]
235. Пришествието на Човешкия син [Матей 24:23, 24:26-27, 24:37-39, 24:17-18, 10:39, 24:40-41 и 24:28 | Марк 13:19-23 и 13:14-16 | Лука 17:22-37 | Йоан]
236. Притчата за несправедливия съдия [Матей | Марк | Лука 18:1-8 | Йоан]
237. Фарисеят и бирникът [Матей | Марк | Лука 18:9-14 | Йоан]
XI Исус на празника шатроразпъване [според Йоан]

238. Исус остава в Галилея [Матей | Марк | Лука | Йоан 7:1-9]
239. Тайното пътуване до Йерусалим [Матей | Марк | Лука | Йоан 7:10-13]
240. Поучаването в Храма [Матей | Марк | Лука | Йоан 7:14-39]
241. Разделение сред хората относно Исус [Матей | Марк | Лука | Йоан 7:40-52]
242. Жената хваната в прелюбодеяние [Матей | Марк | Лука | Йоан 7:53-8:11]
243. "Аз съм светлината на света" [Матей | Марк | Лука | Йоан 8:12-20]
244. Разговор с юдеите [Матей | Марк | Лука | Йоан 8:21-29]
245. "Истината ще ви освободи" [Матей | Марк | Лука | Йоан 8:30-36]
246. Деца на Дявола [Матей | Марк | Лука | Йоан 8:37-47]
247. "Преди да се е родил Авраам, Аз съм" [Матей | Марк | Лука | Йоан 8:48-59]
248. Исус изцелява слепия по рождение [Матей | Марк | Лука | Йоан 9:1-41]
249. "Аз съм добрият пастир" [Матей | Марк | Лука | Йоан 10:1-18]
250. Отново разделение сред юдеите [Матей | Марк | Лука | Йоан 10:19-21]
XII Служението в Юдея

251. Заминаване за Юдея [Матей 19:1-2 | Марк 10:1 | Лука 9:51 | Йоан]
252. За развода и безбрачието [Матей 19:3-12 | Марк 10:2-12 | Лука 16:18 | Йоан]
253. Исус благославя децата [Матей 19:13-15 | Марк 10:13-16 | Лука 18:15-17 | Йоан]
254. Богатия момък [Матей 19:16-22 | Марк 10:17-22 | Лука 18:18-23 | Йоан]
255. За богатствата и наградите на учениците [Матей 19:23-30 | Марк 10:23-31 | Лука 18:24-30 и 22:28-30 | Йоан]
256. Притчата за работниците на лозето [Матей 20:1-16 | Марк 10:31 | Лука 13:30 | Йоан]
257. Исус на празника на освещаването на Йерусалим [Матей | Марк | Лука | Йоан 10:22-39]
258. Исус се отделя извън Йордан [Матей | Марк | Лука | Йоан 10:40-42]
259. Възкресяването на Лазар [Матей | Марк | Лука | Йоан 11:1-44]
260. Главните свещеници и фарисеите се наговарят срещу Исус [Матей | Марк | Лука | Йоан 11:45-53]
261. Исус се отдръпва в Ефраим [Матей | Марк | Лука | Йоан 11:54-57]
262. Третото предричане на страстите [Матей 20:17-19 | Марк 10:32-34 | Лука 18:31-34 | Йоан]
263. Зеведеевите синове; Първенството между учениците [Матей 20:20-28 | Марк 10:35-45 | Лука 22:24-27 | Йоан]
264. Изцеляване на слепия [Вартимей] [Матей 20:29-34 и 9:27-31 | Марк 10:46-52 | Лука 18:35-43 | Йоан]
265. Закхей [Матей 18:1 | Марк | Лука 19:1-10 | Йоан]
266. Притчата за талантите [Матей 25:14-30 | Марк 13:34 | Лука 19:11-27 | Йоан]
267. Помазване във Витания [Матей 26:6-13 | Марк 14:3-9 | Лука 7:36-50 | Йоан 12:1-8]
268. Заговор срещу Лазар [Матей | Марк | Лука | Йоан 12:9-11]
XIII Последното служение в Йерусалим

269. Триумфалното влизане [Матей 21:1-9 | Марк 11:1-10 | Лука 19:28-40 | Йоан 12:12-19]
270. Исус плаче за Йерусалим [Матей | Марк | Лука 19:41-44 | Йоан]
271. Исус в Йерусалим (очистването на Храма); Завръщане във Витания [Матей 21:10-17 | Марк 11:11 и 11:15-17 | Лука 19:45-46 | Йоан]
272. Проклинането на смокинята [Матей 21:18-19 | Марк 11:12-14 | Лука | Йоан]
273. Очистването на Храма [Матей 21:12-13 | Марк 11:15-17 | Лука 19:45-46 | Йоан 2:13-17]
274. Главните свещеници и книжниците се наговарят срещу Исус [Матей | Марк 11:18-19 | Лука 19:47-48 | Йоан]
275. Смокинята е изсъхнала [Матей 21:20-22 и 6:14-15 | Марк 11:20-26 | Лука | Йоан]
276. Въпросът за власт [Матей 21:23-27 | Марк 11:27-33 | Лука 20:1-8 | Йоан]
277. Притча за двамата сина [Матей 21:28-32 | Марк | Лука | Йоан]
278. Притчата за злите земеделци [Матей 21:33-46 | Марк 12:1-12 | Лука 20:9-19 | Йоан]
279. Притчата за голямата вечеря [Матей 22:1-14 | Марк | Лука 14:15-24 | Йоан]
280. За плащането на дължимото на Кесаря [Матей 22:15-22 | Марк 12:13-17 | Лука 20:20-26 | Йоан]
281. Въпросът за възкресението [Матей 22:23-33 | Марк 12:18-27 | Лука 20:27-40 | Йоан]
282. Великата заповед [Матей 22:34-40 | Марк 12:28-34 | Лука 10:25-28 | Йоан]
283. Въпросът за Давидовия син [Матей 22:41-46 | Марк 12:35-37a | Лука 20:41-44 | Йоан]
284. Горко на книжниците и фарисеите [Матей 23:1-36 | Марк 12:37b-40 | Лука 20:45-47 | Йоан]
285. Исус оплаква Йерусалим [Матей 23:37-39 | Марк | Лука 13:34-35 | Йоан]
286. Лептите на вдовицата [Матей | Марк 12:41-44 | Лука 21:1-4 | Йоан]
XIV Проповедта на Елеонския хълм

287. Предсказание за разрушението на Храма [Матей 24:1-2 | Марк 13:1-2 | Лука 21:5-6 | Йоан]
288. Знаците за крайното време [Матей 24:3-8 | Марк 13:3-8 | Лука 21:7-11 | Йоан]
289. Предсказание за гоненията [Матей 24:9-14 и 10:17-22a | Марк 13:9-13 | Лука 21:12-19 и 12:11-12 | Йоан]
290. Опустошаващото кощунство [Матей 24:15-22 | Марк 13:14-20 | Лука 21:20-24 | Йоан]
291. Фалшивия Христос и фалшивите пророци [Матей 24:23-28 | Марк 13:21-23 | Лука 17:23-24 и 17:37b | Йоан]
292. Идването на Човешкия син [Матей 24:29-31 | Марк 13:24-27 | Лука 21:25-28 | Йоан]
293. Деня на идването: Притчата за смокиновото дърво [Матей 24:32-36 | Марк 13:28-32 | Лука 21:29-33 | Йоан]
294. Заключение: "Внимавайте, бдете!" [според Марк] [Матей 25:13-15 и 24:42 | Марк 13:33-37 | Лука 19:12-13 и 12:40 | Йоан]
295. Заключение: "Внимавайте, бдете!" [според Лука] [Матей | Марк | Лука 21:34-36 | Йоан]
XV Свършек на историята преди страстите

296. Притчата за наводнението и призива за бдение [Матей 24:37-44 | Марк 13:35 | Лука 17:26-36 и 12:39-40 | Йоан]
297. Притчата за добрия слуга и лошия слуга [Матей 24:45-51 | Марк | Лука 12:41-46 | Йоан]
298. Притчата за десетте девици [Матей 25:1-13 | Марк | Лука | Йоан]
299. Притчата за талантите [Матей 25:14-30 | Марк 13:34 | Лука 19:11-27 | Йоан]
300. Последния съд [Матей 25:31-46 | Марк | Лука | Йоан 5:29]
301. Служението на Исус в Йерусалим [Матей | Марк | Лука 21:37-38 | Йоан]
302. Гърците търсят Исус; Разговор за Неговата смърт [Матей | Марк | Лука | Йоан 12:20-36]
303. Неверието на хората [Матей | Марк | Лука | Йоан 12:37-43]
304. Осъждане според словото [Матей | Марк | Лука | Йоан 12:44-50]
XVI Разказа за страстите
305. Смъртта на Исус е преднамерена [Матей 26:1-5 | Марк 14:1-2 | Лука 22:1-2 | Йоан]
306. Помазването във Витания [Матей 26:6-13 | Марк 14:3-9 | Лука 7:36-50 | Йоан 12:1-8]
307. Предателството на Юда [Матей 26:14-16 | Марк 14:10-11 | Лука 22:3-6 | Йоан]
308. Подготовка за Пасхата [Матей 26:17-20 | Марк 14:12-17 | Лука 22:7-14 | Йоан]
309. Измиването на краката на учениците [Матей 10:24 и 10:40 | Марк | Лука 6:40 | Йоан 13:1-20]
310. Исус предсказва предателството на Юда [Матей 26:21-25 | Марк 14:18-21 | Лука 22:21-23 | Йоан 13:21-30]
311. Тайната вечеря [Матей 26:26-29 | Марк 14:22-25 | Лука 22:15-20 | Йоан]
312. Исус предсказва предателството си [Матей 26:21-25 | Марк 14:18-21 | Лука 22:21-23 | Йоан 13:21-30]
313. Първенството сред учениците и наградата за ученичеството [Матей 20:24-28 и 19:28 | Марк 10:41-45 | Лука 22:24-30 | Йоан]
314. Новата заповед за любов [Матей | Марк | Лука | Йоан 13:31-35]
315. Отричането на Петър е предсказано [Матей 26:30-35 | Марк 14:26-31 | Лука 22:31-34 | Йоан 13:36-38]
316. Двете саби [Матей | Марк | Лука 22:35-38 | Йоан]
317. "Да не се смущават сърцата ви" [Матей | Марк | Лука | Йоан 14:1-14]
318. Обещанието за Светия Дух [Матей | Марк | Лука | Йоан 14:15-26]
319. Дарът мир [Матей | Марк | Лука | Йоан 14:27-31]
320. Исус, истинската лоза [Матей | Марк | Лука | Йоан 15:1-8]
321. "Пребъдвайте в любовта Ми" [Матей | Марк | Лука | Йоан 15:9-17]
322. Омразата на света [Матей | Марк | Лука | Йоан 15:18-25]
323. Свидетелството за Светия Дух [Матей | Марк | Лука | Йоан 15:26-27]
324. За гоненията [Матей | Марк | Лука | Йоан 16:1-4]
325. Работата на Светия Дух [Матей | Марк | Лука | Йоан 16:5-15]
326. Тъгата превърната в радост [Матей | Марк | Лука | Йоан 16:16-22]
327. Молитва в името на Исус [Матей | Марк | Лука | Йоан 16:23-28]
328. Предсказанието за разпръсването на учениците [Матей | Марк | Лука | Йоан 16:29-33]
329. Застъпническата молитва [Матей | Марк | Лука | Йоан 17:1-26]
330. Гетсиманската градина [Матей 26:36-46 | Марк 14:32-42 | Лука 22:39-46 | Йоан 18:1 и 12:27]
331. Исус е арестуван [Матей 26:47-56 | Марк 14:43-52 | Лука 22:47-53 | Йоан 18:2-12]
332. Исус пред Синдериона [отричането на Петър] [Матей 26:57-68 | Марк 14:53-65 | Лука 22:54-71 | Йоан 18:13-24]
333. Отричането на Петър [Матей 26:69-75 | Марк 14:66-72 | Лука 22:56-62 | Йоан 18:25-27]
334. Исус е заведен при Пилат [Матей 27:1-2 | Марк 15:1 | Лука 23:1 | Йоан 18:28]
335. Смъртта на Юда [Матей 27:3-10 | Марк | Лука | Йоан]
336. Процеса при Пилат [Матей 27:11-14 | Марк 15:2-5 | Лука 23:2-5 | Йоан 18:29-38]
337. Исус при Ирод [Матей | Марк | Лука 23:6-12 | Йоан]
338. Пилат обявява Исус за невинен [Матей | Марк | Лука 23:13-16 | Йоан]
339. Исус или Варава? [Матей 27:15-23 | Марк 15:6-14 | Лука 23:17-23 | Йоан 18:39-40]
340. "Ето, извеждам ви го!" [Матей 27:28-31a | Марк 15:17-20a | Лука | Йоан 19:1-15]
341. Пилат предава Исус за разпъване [Матей 27:24-26 | Марк 15:15 | Лука 23:24-25 | Йоан 19:16]
342. Войниците се подиграват с Исус [Матей 27:27-31a | Марк 15:16-20a | Лука | Йоан 19:2-3]
343. Пътят към Голгота [Матей 27:31b-32 | Марк 15:20b-21 | Лука 23:26-32 | Йоан 19:17]
344. Разпъването [Матей 27:33-37 | Марк 15:22-26 | Лука 23:33-34 | Йоан 19:17b-27]
345. Исус осмян на кръста [Матей 27:38-43 | Марк 15:27-32a | Лука 23:35-38 | Йоан]
346. Двамата крадци [Матей 27:44 | Марк 15:32b | Лука 23:39-43 | Йоан]
347. Смъртта на Исус [Матей 27:45-54 | Марк 15:33-39 | Лука 23:44-48 | Йоан 19:28-30]
348. Свидетели на разпъването [Матей 27:55-56 | Марк 15:40-41 | Лука 23:49 | Йоан 19:25-27]
349. Исус бива прободен [Матей | Марк | Лука | Йоан 19:31-37]
350. Погребението на Исус [Матей 27:57-61 | Марк 15:42-47 | Лука 23:50-56 | Йоан 19:38-42]
351. Пазачите пред гробницата [Матей 27:62-66 | Марк | Лука | Йоан]
XVII Възкресението

352. Жените при гробницата [Матей 28:1-8 | Марк 16:1-8 | Лука 24:1-12 | Йоан 20:1-13]
353. Исус се явява на жените [Матей 28:9-10 | Марк 16:9-11 | Лука 24:10-11 | Йоан 20:14-18]
354. Доклада на стражите [Матей 28:11-15 | Марк | Лука | Йоан]
355. Исус се явява на двама по пътя за Емаус [Матей | Марк 16:12-13 | Лука 24:13-35 | Йоан]
356. Исус се явява на учениците [Тома отсъства] [Матей | Марк | Лука 24:36-43 | Йоан 20:19-23]
357. Исус се явява на учениците [Тома присъства] [Матей | Марк | Лука | Йоан 20:24-29]
358. Исус се явява на дванадесетте докато те са на трапезата [Матей | Марк 16:14-18 | Лука | Йоан]
359. Исус се явява на единадесетте на бърдото в Галилея [Матей 28:16-20 | Марк | Лука | Йоан]
360. Исус се явява на учениците на Тивериадското езеро [Матей | Марк | Лука | Йоан 21:1-14]
361. Разказа на Павел за явяването на Исус [Матей | Марк I Кор. 15:3-8 | Лука | Йоан]
XVIII Завършек на евангелията

362. Краткото завършване на Марк [Матей | Марк вж. бележката по-долу | Лука | Йоан]
363. По-дългото завършване на Марк [Матей | Марк 16:9-20 | Лука | Йоан]
364. Завършването на Матей: Великото поръчение [Матей 28:16-20 | Марк | Лука | Йоан]
365. Завършването на Лука: Последни думи на Исус и възнесение [Матей | Марк 16:15,19 | Лука 24:44-53 | Йоан]
366. Завършването на Йоан [Матей | Марк | Лука | Йоан 20:30-31]
367. Добавка на Йоан: Исус на Тивериадското езеро [Матей | Марк | Лука | Йоан 21:1-25]


**По-краткото завършване на Марк: Няколко източника, включително и унициалните гръцки ръкописи от седми, осми и девети век (L Y 099 0112), както и Стария Латински, Harclean Syriac, няколко Sahidic и Bohairic ръкописа, както и не малко етиопски, продължават след стих 8 както следва (с незначителни вариации): "А те казаха накратко на Петър и тези с него това, което им беше казано. И след това, Исус изпрати чрез тях, от Изток до Запад, святата и вечна новина за спасението във вечността." Всички тези източници, с изключение на цитирания, продължават със стихове 9-20.

Няма коментари: