вторник, 18 ноември 2008 г.

ГРЪЦКИ ДУМИ ЗА "СЛУГА"

"Дулос" - означава роб, който е в постоянна зависимост и служи на друг човек, като волята му е изцяло подчинена на този човек (Римляни 6:16,17). Говори за служене по принуда и е противоположно по значение на "елеутерос" - свободен, независим гражданин (I Коринтяни 7:21). "Дулос" предполага покорство и преданост към някого (взаимоотношение).

"Диаконос" - тази дума идва от "диаконис", което означава "трудя се в прахта" или "тичам през прахта". Произходът й може да бъде проследен до "диеко" - "бързам, втурвам се" или до "доко" - "преследвам нещо". Смисълът е да служим от грижа и любов. Ударението е върху работа, която е свършена. Вижте Деяния 6:2 за "диаконео". Заложена е идеята за помагане.

"Лейтургос" - думата идва от "лейтос", означаващо "на хората" и от "ергон", което значи "работа". Била използвана за обществен служител, изпълняващ обществена длъжност в Атина като част от финансовата система , без да получава възнаграждение за това . В Новия Завет е употребена за свещеник (Евреи 8:2). С други думи това е някой, който служи на нуждите на някого (Филипяни 2:25).

"Паис" - употребява се за дете, от най - ранното детство до младежка възраст (Матей 2:16), служител на царя или слуга. Използвано е за Исус в Матей 12:18, за Давид в Деяния 4:25, за Израел в Лука 1:54 .

"Пайдагогос" - думата идва от "паис"("дете") и "агогос"("водач") ,което идва от "аго" -"водя". Използва се за ръководител, преподавател, учител на деца, възпитател. Отначало най - често това бил един роб, който водел момчетата от дома до училището. После станало учител или възпитател.

"Ойкетес" - думата идва от "ойкос" - "къща". Това е домашен прислужник. Не е толкова силно колкото "дулос" по отношение на робска зависимост, защото ударението е върху това, че той принадлежи на дома (Деяния 10:7, Римляни 14:4, I Петрово 2:18).

"Хуперетес" - това е роб на греблата в долната част на кораб, който гребял до 18 часа на ден. След смъртта си бивал изхвърлян.

"Мистиос" - това е нает слуга, идва от думата "мистос" - "наемам, плащам, възнаграждавам". Вижте Лука 15:17.

"Терапон" - това е верен приятел на някой по - горен, който с желание се грижи за интереса на по - горния или урежда работите му; някой, който служи доброволно, независимо дали е свободен гражданин, подтикнат от любов или роб, обвързан със задължение (Евреи 3:5). Той служи доброволно. Думата "терапюо", от която идва "терапон", изобразява лекарите, които бдят в грижи за болните.

"Ойкономос" - тази дума идва от "ойкос", което значи "къща", и от "немо" - "разпределям". Означава "управител; някой, който ръководи домакинството на едно семейство или търговия". Той имал власт над слугите или робите в дома, като им възлагал задачи и разпределял възнагражденията им. Заедно с това, той водел и общото управление на нещата, и сметките. Носел отговорност за синовете на семейството, вероятно по отношение на паричните въпроси. Бил настойник (I Коринтяни 4:1; Тит 1:7; I Петрово 4:10)

"Епитропос" - идва от 'епитрепо' - "разрешавам, позволявам". Това бил човек, комуто било поверено да действа от името на някой друг или в чиито ръце било предадено каквото и да било от някой друг (Матей 20:8). Можел да бъде настойник, ковчежник на княз, упълномощен управител, римски прокуратор или опекун, на когото е поверена грижата за сираци. В Лука 8:3 е управител на лични дела (вид настойник).

Няма коментари: