вторник, 18 ноември 2008 г.

ОСИНОВЯВАНЕ


Определение – Действие на Бога, чрез което новороденото дете е прието като син и са му дадени всички привилегии на синовността.

Моисей -

& Изх. 2:10А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Моисей {Т. е ., Извлечен из вода.}‡: Понеже, каза тя, извлякох го от водата.”

Елиезер -

& Бит. 15:2 “А Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми”

Исмаил -

& Бит. 16:1,2 “А Сарайя, жената на Аврама, не му раждаше деца; но, като имаше слугиня, египтянка, на име Агар. Сарайя рече на Аврама: Виж сега, Господ не ми дава да раждам; моля ти се влез при слугинята ми; може би ще придобия чадо, чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарайя.

Йосиф и Манасия –

& Бит. 48:5 “И сега, двата ти сина, които ти се родиха в Египетската земя, преди да дойда аз при тебе в Египет, са мои; Ефрем и Манасия ще бъдат мои също, както Рувим и Симеон. А чадата, които родиш подир тях, ще бъдат твои, а колкото за наследството си, ще се наричат с името на тия свои братя.”

Израел - Изх. 4:22 -

& “А ти кажи на Фараона: Така говори Иеова: Израил ми е син, първородният ми; и казвам ти: Пусни сина Ми да Ми послужи; но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще заколя твоя син, първородния ти.”

Естир -

& Естир 2:7 “И той отхранваше Адаса (която е Естир), чичовата си дъщеря, защото тя нямаше ни баща ни майка. Момичето беше прилично и красиво; и когато баща му и майка му умряха, Мардохей го взе за своя дъщеря.”

Гръцката дума “хюистесия” означава “поставяне на един син”. Тази дума се превежда като “осиновяване” пет пъти в Новия завет. Рим. 8:14, 23; Гал. 4:5; Еф. 1:5; Новозаветното значение на думата се различава от староеврейското виждане и не носи същото значение както нашата дума “осиновяване” при което едно дете може да бъде осиновено от други родители.


При новорождението се приобщаваме към Божието семейство Йн. 1:12

& “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч , на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”

Това е повече позиция в сравнение с родството.

& Гал. 4:1 “Казвам още: До тогаз, до когато наследникът е малоле-тен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.”

При оправданието човек получава - позиция,

а при новорождението - нов живот.

Ангелите са наречени Божии синове Йов 2:1;

& 1Тим. 5:21 “Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.”

Адам е наречен син на Бога, но една степен по-ниска от ангелите.Лк.3:38;

& Пс. 8:1-8 “А Ти си го направил само малко по-долен от нгелите {Или : Божеството.}*,И със слава и чест си го увенчал.”

Израел е наречен Божи син – Изх. 4:22; Амос 33:2;

& Осия 11:1; “Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, И из Египет повиках сина Си.”

Исус е Вечния Единороден син Йн. 3:16;

& Евр. 1:5 “Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: - "Ти си Мой Син,Аз днес Те родих";и пак:"Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?”

Царете на Израел са наречени Божии синове – Пс. 2:7;

& 1Лет. 28:6 “и рече ми: Син ти Соломон, той ще построи дома Ми и воровете.Ми; защото него избрах да бъде Мой син, и Аз ще бъда негов Отец.”

Всеки вярващ е в позиция на Божи син чрез новорождение – 1Йн. 3:1;

& Рим. 8:23 “И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.” засега частично а на времето в пълно наследство.Време на осиновлението

Минало време - назад във вечността

Еф. 1:5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

Настояще време - при новорождението - Гал. 3:26; 4:1-5; Мат. 6:5-10; Рим. 8:15-19;

Йн. 1:11,12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч , на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

Бъдеще време при идването на Христос Рим. 8:23; Еф. 1:14; 4:30; Откр. 21:7;

Фил. 3:20,21 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.Резултати от осиновлението –

От човешка страна -

- ново семейно име - 1Йн. 3:1; Откр. 2:17; 3:12;

Еф. 3:14,15 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос], от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,”

- семейна прилика - 2Кор. 3:18; Кол. 3:10;

Рим. 8:29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

- участници в Божественото естество - Йн. 1:12,13; 3:6;

2Пет. 1:4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;

- семейна обич – 1Йн. 3:14-18; 4:7,8; 5:1;

1Йн. 2:9-11 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината. Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

От Божествена страна -

- обект на неговата любов – Йн. 16:27;

Йн. 17:22,23 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

- обект на бащинска грижа -

Мат. 6:32 (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

- обект на бащинско възпитание -

Евр. 12:6-11 Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и сме ги почитали; не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?

- обект на бащинска утеха -

2Кор. 1:4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.

- участници в наследството – 2Петр. 1:3-5;

Рим. 8:17 И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него , да се и прославяме заедно с Него .

Долълнителни резултати –

- освобождение от робството на закона - Гал. 4:4,5;

Рим. 8:15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

- приемане на Св. Дух и обитаване в нас - Еф. 1:11-14;

Гал. 4:5 за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

- приемане на залог за наследството – Рим. 8:23; Еф. 1:11-14;

2Кор. 1:22 Който ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог. 5:5 А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това .

- живот в Духа – Рим. 8:14; Гал. 2:20; 5:18;

Кол. 1:27 на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

- общение като наследници – Гал. 4:6;

Рим. 8:15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

- съобразни с Неговия образ – Рим. 8:29; Евр. 12:5-11;

Еф. 2:19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;

- пълно изкупление на телата –

Рим. 8:19-23 Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч , изкупването на нашето тяло.

- възстановяване на цялото наследство – Еф. 1:13,14; Рим. 8:23;

Откр. 21:7 Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.

Гал. 3:26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Няма коментари: