вторник, 18 ноември 2008 г.

Различни стадии на духовен растеж

Стадий младенец

Брефос – означава “неродено дете, новородено дете, инфант или бебе” (Лк. 2:12; 2Тим. 3:15; 1Пет. 2:2). Вярващият, като едно новородено бебе жадува за млякото на Словото.

Лк. 1:41И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,”

Непиос означава”инфант, малко дете, не можещо да говори, детски, неподгот-вен” (Мат. 11:25; 21:16; 1Кор. 13:11; Гал. 4:1,3; Ефе. 4:14; Евр. 5:13); Павел се обръща към коринтяните и на повярвалите евреи като към бебета, неспособни да боравят с твърдата храна на Словото.

Мат. 21:16 “Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума : - "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?"

Педион означава”малко дете, инфант” (Мат. 2:8,9,11,13,14,21; 18:2-5;19:13,14; 1Кор. 14:20; Евр.2:13,14; 1Йоан 2:13,18;)

Мат. 2:8 “И като ги изпрати във Витлеем, каза им : Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.”Стадий на растеж – дете

Текнон означава “потомък, чадо, дете”. Тяне акцентува върху възрастта, а подчертава потомствеността Йн. 1:12; Рим. 8:16,17,21; Фил. 2:15; 1Йн. 3:1,2,10);

Йн. 1:12 ”А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име;”

Паис означава “дете, момче, момиче” (Мат. 21:15; Лк. 2:43; Йн. 4:51; Деян 27:30;)

Мат. 21:15 ”А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му”:

Педарион означава “дете, момче момиче, в ранна ученическа възраст, което се нуждае от хранене, образование и възпитание (Мат. 11:16; Йн. 6:9;)

Мат. 11:16 ”А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, казвайки:”Стадий на узряване – юноша

Неанискос означава “младеж, младост, тинейджър” (Деян 2:17; 5:10; 7:58; 20:9; 1Йн. 2:13,14; Мат. 19:20,22; Мк. 14:22; Лк. 7:14)

Деян. 2:17 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;”Стадий зрялост – истински син

Мат. 3:17 ”и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”

Рим. 8:14 “Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!”

Рим. 8:19 “Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове.”

Рим. 8:29 “Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;”

Рим. 1:4 “а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;”

2Кор. 6:18 И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.”

Гал. 1:16 “благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,”

Ефес. 4:13 “докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;”

Евр. 2:10 “Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение.”

Гал. 4:6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

Сравнителна таблица

Новорождение

Осиновяване

Роден от Духа

Зрял чрез Духа

Като дете

Като син

Незрял

Зрял

Първи плодове на Духа

Пълнота на Духа

Свидетелство на Духа

Обитаване от Духа

Дух на Сина

Осъществено осиновяване

Подлежащ на грях и смърт в тяло

Изкупено

Като слуга

Като Син съвършен и зрял

Дисциплина и послушание

Характер и привилегии

Обявление за наследство

Получава

Няма коментари: