вторник, 18 ноември 2008 г.

ДАРБИ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ - МОТИВАЦИОННИ ДАРБИ

& Рим. 12:6-8 “И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата, ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването, ако увещава, в увещанието, който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно.”

1.Пророчество: Проникване в мотивите на другите - духовно прозрение; Разглеждат всичко в светлината на Божиите норми; Прями, но не съсипват; Интерес към програмата на Бога; Прилагане на визуални средства за показване на истината; Езек. 5:1-4;

P Напътствия: Говори истината с любов;

& Еф. 4:15 “. . . но действащи истинно в любов, да порастем всички в него, който е главата Христос.”

& 2 Тим. 4:1,2 “Проповядвай словото, настоявай навреме и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с пълно търпение и непрестанно поучение. ”

Пази се от легализъм, сляпо подчинение на закона и установяване на високи стандарти за другите.

2.Служене: думата “диакония” е гръцката дума употребена за служене; Мотивационна дарба, която кара тези които я притежават да посрещат практическите нужди на църквата; Марта е пример на човек притежаващ тази дарба. Понякога се загубва представа за това, което наистина е важно. Но Исус обичаше Марта.

Напътствия: Трябва да сте сигурни, че Исус ви е призвал с някаква определена задача; Служителите трябва да бъдат дейни, енергични и трябва да внимават да не отнемат задачите на другите.

& Рим. 12:7 “Работете като за пред Господа;”

& Кол. 3:23 “Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци.”;

Подредете си приоритетите, като не пренебрегвате времето за Господа; Бог, родители съпруг(а), деца, работа, служение;

3. Поучение: С удоволствие разказват на другите това което са научили систематично и детайлно; Те са толкова обзети от желание другите да научат истината, че са много наранени, когато други учат погрешно;

& 2 Тим. 2:15; “Старай се да се представиш одобрен пред Бога, работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.”

Те не винаги имат служението на учител или друго петкратно служение, нито да са в позицията на презвитер или епископ, но за тях е голяма радост учението и изследването на Словото и споделянето му с другите;

Напътствия: да не се увличат в материала, а да забравят за аудиторията; Усещайте нуждите на слушателите; Култивирайте в себе си състрадателно сърце; Уроците са напразни ако се основават на голи факти без приложение; Останете си скромни, колкото и да сте просветени в Божието Слово;

4. Увещание: Дарба свързана непосредствено с живота; Тя набляга върху практическото приложение на Словото Божие, за да произведе изобилен живот у другите; Напътствия и прозрения от Божието Слово за приложение в обстоятелствата с които се срещаме около нас. Варнава /увещател/ е пример за такъв човек притежаващ тази дарба /Деян. 4:36/;

Напътствия: Бъдете чувствителни към Светия Дух във всяка ситуация откол-кото да следвате някакви правила. Не се засягайте, когато другите не следват правилата и напътствията точно. Просто вярвайте, че Бог ще им помогне въпреки всичко. Не тълкувайте Божието Слово извън контекста на Библията;

5. Дарители: Интересуват се как се използуват финансите парите и средствата. Раздават неуморно от себе си за да посрещнат нуждите на другите. Това, което даряват трябва да бъде дадено с щедрост, искреност, без скрити мотиви или външна показност;

Напътствия: Помнете, че Бог е вашият източник. Помнете, че и другите трябва да бъдат научени да дават. Пазете Божиите препоръки и позволявайте той да ви води като давате.

6. Водене организиране: Този който е пред всички други. Всеки презвитер, наставник или пастир започва оттук. Това са вярващи организатори. Имат способност да водят и направляват. Да видят цялостната картина и планират дългосрочни цели. Обичат предизвикателствата и знаят как да ги посрещнат. Примерът с Неемия 2:5-19; Бог често ги призовава в пастирско служение.

Напътствия: Използвайте заложбите си без покана “да го правим с усърдие” т. е. добросъвестно и с жар. Обмисляйте добре проектите си защото раздавате отговорности. Помнете, че хората са по-важни от проектите. Покажете на другите стъпките за осъществяване на целта.

7. Милост: Външният израз на жалостта. Такива чувстват болките на другите и показват Божията милост и съчувствие да помогнат на страдащите и угнетените. Чувствителни за физическото нещастие на другите и емоционалните им болки. Добрият самарянин е примерът за такава дарба.

Напътствия: Помагайте доброволно Рим. 12:8; Не вземайте решения ръководени от чувствата си, нека ви води Божието Слово. Бъдете предпазливи когато помагате на хора от другия пол с наранени чувства; не отбягвайте тези които са наранени по-малко;

Обединяването на седемте мотивационни дарби и петте служения води до изява на пълнотата /седем хляба и пет риби нахраниха пет хиляди души/

& Притчи 4:8 “Въздигай я , и тя ще те въздигне; когато я прегърнеш ще ти докара слава; ще положи на главата ти грациозен венец; И ще ти даде славна корона.”

& 2 Тим. 1:6 “По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата /харизма/ от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.”

& 1 Пет. 4:10,11 “Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със сила, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и господството до вечни векове.” Амин.

Няма коментари: