вторник, 18 ноември 2008 г.

ДУХОВНИ ДАРБИ – ГРУПИРАНЕ

I. Дарби на Христа - (Домата) основен текст: Еф. 4:11-12 - апостоли; пророци; евангелизатори; пастири; учители. Петкратно служение.

Тези дарби са за подготвяне на светии за делото на служението. Те също са известни като служебни или свръхестествени възнесенски дарби. В този списък самата личност е Божий дар и те са постоянни в тялото Христово.

II. Дарби на Святия Дух - (Духовна харизма) /Екипиращи дарби/ основен текст 1Кор. 12:8:10 - три подгрупи:

P Дарби на откровение: слово на мъдрост; слово на знание разпознаване на духове;

P Дарби на вдъхновение: езици (разни); тълкуване на езици; пророкуване;

P Дарби на сила: извършване на чудеса; изцелителни дарби; вяра;

Тези дарби са изявителни дадени на различни хора от тялото Христово за обща полза на цялото тяло (1 Кор. 12:7);

II A. Дарби на Божествено назначаване и определяне - (Допълнителни към екипиращите от точка II); основен текст: 1Кор. 12:27-30; пророци; учители; чудеса; дар изцеление; помагания; управление; говорене разни езици; тълкуване на езици; апостоли.

II Б. Дарби на Божията благодат - (Харизмата мн. ч.) (Допълнителни към екипиращите от точка II) основен текст: - Рим. 12:6-8 - три са “го­во­ре­щи дарби”, (които учат) - пророчество; поучение; увещаване; а четири са “слугуващи дарби”, (които изявяват) - слугуване; милост; даване; управление; Тези дарби се наричат още функционални и действуват във всекидневието. Наричат се още и мотивационни дарби.

Тези допълнителни дарби са пряко свързани с дарбите на Святия Дух при снабдяването на необходимостите в Христовата църква.

АНАЛИЗ НА ДАРБИТЕ ОТ ВТОРА ГРУПА

I. Анализ на дарбите на откровение:

А/ Слово на знание

1. Определение за слово на знание

P свръхестествено разкриване на факти от съкровищницата на Божието знание

P това не е дарбата знание, а част от Божието познание предадено да посре-щне нуждите на човека

P това не е знание, което може да се придобие с интелектуални усилия

P това е знание дадено по чудо

2. Божествено предназначение на това проявление е:

P да разкрие идентичността на дадена личност III Царе 14:1-6

P да помогне за преодоляване съмнение в предубедено съзнание Д.А. 10:19

P да разкрие човешка нужда и пътя за посрещането и Деян. 9:10-17

P да разкрие поквара в църквата Деян. 5:3-11

P да разкрие плана на врага IV Царе 6:9-12

Б/ Слово на мъдрост

1. Определение за слово на мъдрост

P свръхестествено разкриване на Божественото намерение

P словото на знание касае минали и настоящи събития

P словото на мъдрост е разкриване Божията воля по отношение на хора или събития, които ще станат в бъдещето

P често словото на знание се препокрива със словото на мъдрост IЦ. 3:11-15

2. Божествено предназначение на това проявление:

P да предупреди за бъдещи събития I Царе 9:15-17

P да просветли свои служители за съда, който ги чака I Царе 3:11-15

P да предупреди за бъдещи опасности Бит. 6:13-22

P да разкрие плана и волята си на онези, които е при­зо­вал Д. 26:16-19

В/ Разпознаване на духове

1. Определение за разпознаване на духове

P свръхестествена проницателност в сферата на духовете

P отнася се само за духовната сфера

P разпознаване духа мотивиращ всяко едно свръхестествено проявление

2. Три източника на духовно проявление:

- Божествен (свръхестествен) Йоан 4:24

- Сатанински (свръхестествен) I Тим. 4:1-3

- Човешки ( не е свръхестествен) I Сол. 5:23

3. Божествено предназначение

P да разпознава източника на налудничаво поведение Лк. 8:26-30

P да различава обладаване от духове и лудост Мат. 4:24

P разкриване на слово за разобличаване на лъжепророци Деян.16:16-19

P да разкрива съблазняващи и лъжливи духове и възпира погрешна доктрина 1Тим.4:1

P да разкрива истинския източник на знаменията и чудесата Мат. 24:24

II. Анализ на дарбите на вдъхновение

А/ Пророкуване

1. Определение за пророчество:

P свръхестествено слово на матерния език на говорителя

P дързостно, а не предсказателно говорене

P за назидание на църквата и белег за вярващите

2. Бо­жес­т­ве­но предназначение на дарбата

P да се говори на хората 1 Кор.14:3

P за назидание, за утеха и поучаване на църквата 1 Кор.14:3-4

P за да могат вярващите да придобият знания 1 Кор. 14:31

P да обвини и разкрие тайните на човешкото сърце 1 Кор.14:24,25

P да обявява бъдещи събития Деян. 11:27-30

Б/ РАЗНИ ВИДОВЕ ЕЗИЦИ

1. Определение за езици

P свръхестествено говорене на непознат език

P неразбран за ума на говорещия

P чудо на говора

2. Божествено предназначение на дарбата

P Белег за невярващите 1Кор.14:21,22

P За говорене на Бога /непознат/ 1 Кор.14:2

P за поклонение на Бога /разни видове/ 1 Кор. 14:14-17

P за назидание /в съчетание с тълкуване се получава пророчество/ 1Кор.14:4

P За застъпническа молитва /ходатайство/ Рим. 8:26,27

В/ Тълкуване на езици

1. Определение за тълкуване

P свръхестествено съобщаване значението на изреченото слово на език

P то не е превод, а тълкуване

P на гръцки значението е: обяснявам в подробности

2. Божествено предназначение на дарбата

P за назидание /когато се тълкува става пророчество/ 1 Кор. 14:6

P за разбиране 1 Кор. 14:6

P за да участват и слушателите 1 Кор. 14:14-17

III. Анализ на дарбите на сила

А/ Извършване на чудеса

1. Определение за:извършване на чудеса

P свръхестествена намеса в естествения ред на природата

2. Божествено предназначение на дарбата:

P да осигури изходен път за божиите хора в ситуации без изход Изх. 14:16

P да се намери нещо загубено IV Царе 6:1-7

P да помогне за победа над врага Ис. Нав. 6:20

P да наказва Изх.4:2

P да овладява природни сили Мат. 14:25-29

P да изяви Неговата слава Йоан 2:11

P да убеждава хората в истината Деян. 13:6-12

Б/ Изцелителни дарби

1. Определение за изцелителни дарби

P свръхестествено изцеление на болести

P безусловно изцеление Мат 8:1-7

P изцеление при условие Йн. 9:7

P постепенно изцеление Йн. 4:52

2. Божествено предназначение

P да избавя болни и страдащи Деян. 10:38

P да привлича хора да слушат Словото Йн. 6:2

P да потвърждават проповядваното слово Мк.16:20

P да докажат истината, че Исус е жив Деян 3:15

P хората да величаят Господа Лк. 5:26

В/ Вяра

1. Определение за дарбата вяра -

P свръхестествено предаване на Божествена вяра

P тя е различна от вярата за спасение /Еф. 2:8/

P тя е различна от вярата като плод на Духа /Гал. 5:22/

- като плод на Духа вярата е за изграждане на характер

- като дарба /проява на Духа/ вярата е за сила

# вярата като дарба за сила е активна Ис. Нав. 6:1-5

# вярата като дарба за сила е пасивна Дан. 6:16-23

2. Божествено предназначение на дарбата е:

P за божествено провидение Бит. 6:13-22

P за божествена закрила Дан. 6:17-23

P за божествено снабдяване IV Царе 4:1-7

P за победа над врага Евр.11:30,33

P за да се повярват и приемат Божиите обещания Евр.11:8-11 ; Бит. 12:1-2;

Няма коментари: