четвъртък, 19 февруари 2009 г.

Благата вест и примерна молитва за спасение!

"Искам да нося аз благата вест..."

Исус дойде на тази земя по Свое желание и от любов към нас грешните, изтърпя мъките на кръста по Свое желание, заради нас /грешните/, заради теб и мен, принесе Себе Си в жертва и с безценната Си кръв плати цената на нашата свобода от греха, цената на нашето спасение, и на вечен живот, и достъп до Отца и царството на Отца.
Ти който четеш тази страница -
Разбираш ли, колко си ценен за Бога и колко Бог желае ти даде мир, любов, радост и вечен изобилен живот във Христа?

Защо хората погиват?
Поради незнание или поради това, че не вярват истината, а вярват лъжата.

Римл 10:10
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

Ако вярваш със сърцето си, че Исус Христос е Господ, Божият Син и че Бог Го е възкресил от мъртвите, нужно е да го изповядаш със устата си, за да се спасиш.

Примерна молитва, с която можем да се помолим:

"Боже аз идвам пред Теб, в Името на Исуса Христа и те моля да простиш греховете ми и да спасиш мен и домът ми.
Приемам Исус Христос за свой Господ и Спасител.
От сега нататък желая да познавам и следвам Твоя път на истината. Моля Те, ти ме води занапред!
Боже на тебе възлагам грижата си, за моето израстване и спасение.
Благодаря Ти за безкрайната Твоя милост, за този незаслужен дар живота и спасението.
Приеми Славата Си и Величието Си! Те принадлежат на Тебе, Единствения и Истинския, Създател на световете!"

Какво се очаква от човек, който е изповядал с устата си, че приема Христос за свой Господ и Спасител?

ПОСТОЯННСТВО
-в четене на Словото Божие /Библията/
-в общението с Бог /молитва/ и с божиите хора /вярващи/

Как да чуваме Божия глас?

Това изисква чудо, както за изцелението. Само Бог може да се открие.Колкото и силно да желаете, сами нищо не може да постигнете.
Бог иска да бъде с вас и иска вашия живот, да бъде лесен.
Всеки ден аз самият съм предизвикан да живея по начина, по който поучавам.
Подчинението е в сърцето, а покорството е физическото проявление на подчинението. Ако обичаме Бог, ще Му се покоряваме и ако Го познаваме, ще Му се покоряваме на Неговото Слово /писано и говорено/.
Проблема е, че много от нас, не чуват говореното Слово.
За да чуваш Божия глас, е важно, да имаш правилно отношение, в сърцето си.
Не е начина, да изпитваме Бог.
Има само една причина, за да чуваме Божия глас - когато искаме да изпълняваме говореното Слово.
Ако ли не - не питайте, защото ще си създадете проблеми.
Екл.5:1-3
"Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом, Защото да се приближиш да слушаш е по-добро, Отколкото да принесеш жертва на безумните, Които не знаят, че струват зло.
2 Не прибързвай с устата си, Нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, Затова нека бъдат думите ти малко;
3 Защото, както съновидението произхожда от многото занимание, Така и гласът на безумния от многото думи."
Те всички ще се срамуват поради люде, които не могат да ги ползват Нито да бъдат помощ или полза, но са за срам и дори за укор.
Римляни 10:17
"И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово."
Ако Бог ти каже нещо вярата ти ще се издигне като планина.
Той наистина ли иска да ни говори?
Йоан 10:27
"Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват."
Йоан 10:2
"А който влиза през вратата, овчар е на овцете."
3Царе 19:11-12
"И словото му каза: Излез та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса;
12 И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас."
А как звучи Неговия глас?....Като мисъл. Бог говори гласно при дадени обстоятелства, но това не е обчайния начин на говорене.
Има три източника на гласове
1.Бог
2.Сатана - не става въпрос за дявола, а за глас на един от падналите ангели.Сатана може да бъде само на едно място в определено време.
3.Твоето въображение
Гласа на сатана звучи:
-високо, рязко-като силна висока мисъл
-спешно, принудително, натрапчиво "извърши го сега" - създава такова чувство, бързай да го извършиш, преди да си променил решението си, преди Бог да ти говори.
-противоричи на писанията, използва ги не на място, съвсем мъничко ще промени истината /той не е глупав/. Ще ти говори със съвсем мъничко отклонение. Започва с една мъничка лъжа и с времето става все по-голяма и по-голяма.
Гласа на Бог:
-меко
-нежно
-няма нужда да се втурнеш /Бог ни дава време, с някои изключения/
-съгласно със Словото
-изпълнено с мир и уверение, че е Той
Две неща за дявола
-той не знае вашите мисли. Ако искате да говорите на дявола, трябва да го изговорите на глас. Той разбира какво мислиш само като те погледне. Той не знае бъдещето.Един дяволски предсказвач не може да предсказва като Божий пророк и някои от предсказанията /злополуки/ сам си ги изпълнява.
1Кор.2:8
"Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата."
Никой от управниците на този век не разбира истината.
Дявола си мислише, че е победил, когато Исус умря на кръста, но целия ад бе шокиран при възкресението на Господа.
Ако знаеха предварително какво ги чака, нямаше да Го убият.
Ние не трябва да следваме само желанията на нашето сърце /да не уповаваме само на чувствата/.
Пр.14:12
"Има път, който се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт."
Еремия 17:9
"Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?"
Не трябва да се доверяваме много на чувствата, но Бог използва нашите чувства, за да ни насочва.
Каква е разликата? - Съвсем малка и е нужна практика, за да се разпознае.
Божието водителство.
Пътища за разговор с Бог.
1.Желание да правим това, което Той казва
2.Писаното Слово
3.Пророци-истинските пророци са малко на брой
-лъжливи пророци
Бъдете много вничателни. Много са лъжливите пророчества.
Чрез дарбата-разпознаване на духовете, можем с физическите си очи, да видим духовете.
Да се научим да различаваме Божия Дух от нашите плътски желания /плътта ни/.
Когато нещо е изговорено от човека, там е мъртвило.
Изговореното Слово от Духа носи в себе си свръхестествен живот.
Тези, които имат в себе си дарбата за разпознаване на духовете, да потвърждават или да отхвърлят пророчествата.
Първо гледаме живота на пророка. Ако има Божии плодове в своя живот, слушайте го.
А плодовете могат да бъдат добри и лоши.
Бог общува също чрез сънища и видения. Разликата между сън и видение е че сънят идва от Бог, когато спиш, а видението когато си буден.
Дявола и твоето въображение също дават сънища и видения.
Разликата:
Бог говори много ясно, съня остава с вас и вие ще знаете, че това е нещо специално. Съня обикновено идва с тълкование. Ако не знаете какво означава, говорете със зрял християниня, за да го разтълкува.Тези сънища не са нещо постоянно.По-често сънуват пророците.
Ако има сън, който произвежда страх-от дявола е.
Бог или дявола-направляване или объркване, благословия или проклетия.
Болестта и смъртта не идват направо от Бог при един праведен вярващ.
Исус ги понесе на кръста, не за да ни ги даде отново.
Има едно голямо обстоятелство, което да ни служи като водителство-така наречената "отворена врата". Например молил си се на Бог, да ти даде работа и получаваш работа.
Въпроса е кой ти е отворил вратата?
Основен принцип в християнския живот е че Бог има няколко нива за Неговата воля.
Римл.12:2
"И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено."
-добра
-благоугодна
-съвършена
На друго място се споменава нещо подобно, където сеячът сее семето си.
Нека да живеем в Неговата съвършена воля. Това значи, да загубим всичко свое.
Когато има една отворена врата, има и още една, и една затворена, и още една...
Когато ходиш в Божията съвършена воля има пълно снабдяване-духовно, финансово и т. н. и само с едно докосване човек се изцелява и хора стават на крака от инвалидни колички.
Бог няма да позволи това да стане случайно.
Ако се изправиш и Го питаш:"Какво искаш аз да направя?"
Той може да ти каже-виждаш ли тази затворена врата-отвори я и премини през нея и виж какво има.
И дявола и Бог могат, да отварят врати.
1Царе 16:6-7
"като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му.
Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце."
За съвършената Божия воля и как се отварят врати.
Седем отворени врати минават и Самуил пита:"Присъстват ли тука всичките ти чада?"
-И той рече:"Остава още най-младия..."
И Господа каза:"Стани, помажи го, защото той е".
Самуил попита има ли затворена врата, пропусната.
АКО ИМАМЕ СИЛА И ПОМАЗАНИЕ ЗНАЧИ СМЕ В СЪВЪРШЕНАТА БОЖИЯ ВОЛЯ.
6.Да бъдем убедени или заставени от Святия Дух.
Йов 32:18
"Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска."
Бог ще вложи Неговите думи, дълбоко в теб и те горят, ти искаш да ги изговориш, защото те горят. Това е Бог, Той иска да говориш.
7.Да забременееш с видение /Йон Ги Чо/-като семе вкоренено вътре в теб.
8.Безкрайно говорящ Бог, Той общува по безкраен начин от възможности.
Не ограничавайте Бог, Той може да ви говори по безкрайни начини.
Пречки
-грях
-не слушаме
-отклоняваме се
Бог казва за Израел:"Защото говорих, а никой не Ме чу"
Да чуваме Бог!
-Да молим, да искаме /нямаме, защото не сме искали/.
Израилтяните бяха излъгани от гледачите, защото не се допитаха до Бог.
Ние също не Го чуваме, защото не питаме.
А защо не питаме - от страх.
Посвещение:
Ерем. 29:11-13
"Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
12 Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.
13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце."
Ако Го търсим с половин сърце, няма да намерим половин Бог. Само ако Му дадеш цялото си сърце, Той ще те научи - вяра и риск.
Това е голямото! Искате ли да чувате Бог? Готови ли сте да поемете риска,
риска да сгрешиш, да изглеждаш глупав за Исуса?
Някои казват не аз не искам, да изглеждам глупаво.
За да се научим как звучи Неговия глас, трябва да знаем и как не звучи Неговия глас.
За да чуваме Неговия глас, трябва да познаваме добре своето лично въображение.
И след като си рискувал стотици пъти, ти вече знаеш как не звучи Неговия глас.
Не е лесно, но ще стане и Бог иска да ви научи.
Ние ходим с вярване, а не с виждане. Вярата значи, че ти си сигурен в това, което вярваш.
Когато правиш нещо с вяра, не се страхуваш, не гледаш, ни на дясно, ни на ляво. Ти правиш това, което Той казва и ти знаеш, че това ще стане.
Ако Бог ти е казал нещо, но ти не си сигурен, как да направиш това нещо с вяра, със сигурност.
2Кор13:1
"Ето, трети път ида при вас. "От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа."
Потвърждение:
Вие не се нуждаете от потвърждение за всичко. Вие може да вървите с вяра, не със страх. За по-важните неща , като женитба, са нужни потвърждения.
1Йоана 5:6-8
"Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;
7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни."
1.Духът - изговореното Слово.
2.Водата - писаното Слово.
3.Кръвта-свидетелдството на хората /кръвта/.
Пророчеството е потвърждение на нещо, което вече Бог ти е говорил.
Бог използва качествени свидетели, за да ти потвърдят Словото.
Лука 2:25
"И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него.
26 Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.
Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си,
37 и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва."
Те и двамата свидетелстват за Исуса.
Бог винаги има най-малко двама квалифицирани свидетели.
Бог използва и иска да използава хора, но избирайте, кого да приемате.
И когато се молим така:"Господи поради твоята милост, отговори ми"
и Той отговаря.
За да направите нещо, вие трябва да бъдете в Неговата съвършена воля.
Колко потвърждения ти са нужни-пет, десет, двадесет-Той ще ти ги даде.
Ще ти дава дотогава, докато си абсолютно уверен.
Ако имаме семейни проблеми /между мъжа и жената/ и знаеш, че партньора ти е избран от Бога, значи, че той /тя/ е най-съвършения, най-подходящия за теб от цялата земя.
След като той е съвършения за теб избор и има проблем, значи проблема е в теб.
"Татко аз не искам да направя грешка, кажи ми какво трябва да направя"
Не се оставяйте дявола за ви каже, че не чувате Божия глас!

Източник: тук

сряда, 11 февруари 2009 г.

Бог ще се погрижи

Един човек поддържал мисълта, че като създал света, Бог има грижата за всички и никой не може да се меси в Неговите работи.

Един ден, като размишлявал върху тази мисъл, видял, че една кобра се хвърлила върху врата на едно дете и го ухапала.

Човекът си помислил: Да помогна ли на детето, или не?

За да бъде в съгласие с разбиранията си, той си казал: Бог създаде детето, Той създаде и кобрата. Следователно, Той има грижата за детето.

Докато размишлявал, детето умряло.

След това той чул гласа на Бога. Който го запитал: Защо не помогна на детето?

– Господи, не исках да се меся в Твоите работи. Понеже Ти създаде и детето, и кобрата, Ти имаш грижа за детето; ако трябваше, щеше да го спасиш.

Бог го запитал: Как щеше да постъпиш, ако кобрата беше те нападнала? По същия начин ли щеше да размишляваш?


Следователно, когато ви нападне лоша мисъл, не казвайте, че това е волята Божия, че трябва да се тегли, но хванете я за врата и я изхвърлете. Вие не сте вол, нито магаре, да търпите поневоля. – Ама така е писано. – Вие сте написали това. Човек е чиста, ненаписана книга. Оставете Бог да пише на вашата книга, а не хората.

вторник, 10 февруари 2009 г.

Разговори на деца с Бог


Скъпи Боже,
преди си мислех, че оранжево и червено не си отиват, но във вторник видях един твой залез. Беше супер!
Ани

Скъпи Боже,
нарочно ли направи жирафа да изглежда така, или без да искаш?
Яна

Скъпи Боже,
вместо да оставяш хората да умират и после пак да правиш нови, защо просто не си запазиш сегашните?
Анжела

Скъпи Боже,
моля да ми изпратиш едно пони. Не съм те молила за нищо досега. Можеш да провериш.
Ивана

Скъпи Боже,
понякога си мисля за тебе, даже когато не се моля.
Михаела

Скъпи Боже,
брат ми ми каза за бебетата, но нещо не ми се вярва. Той само се шегува, нали?
Тони

Скъпи Боже,
гледай ме тази неделя в църквата. Ще бъда с новите си обувки.
Симона

Скъпи Боже,
в училище ни казаха за всичко, което правиш. Кой го прави, когато си във ваканция?
Драгомир

Скъпи Боже,
вярно ли е, че си невидим, или това е само номер?
Васил

Скъпи Боже,
благодаря ти за братчето, но аз си исках кученце.
Станислав

Скъпи Боже,
ако ми дадеш вълшебна лампа като на Аладин, ще ти дам всичко, което искаш, освен пари и моя шах.
Любо

Скъпи Боже,
не се безпокой за мене. Винаги се оглеждам на двете страни.
Краси

Скъпи Боже,
искам да живея 900 години като ония от библията.
Симеон

Скъпи Боже,
исках да те питам дали сте приятели с отец Иван, или се познавате само по работа?
Дони

Скъпи Боже,
дядо казва че и когато е бил малко момче, Ти си бил наоколо. Колко стар си всъщност?
Михаил

неделя, 8 февруари 2009 г.

Стихотворение

Едно страхотно стихотворение, но автора е неизвестен:

Може всички от днес да ме сочат с ръка
и за луд да ме те обявяват,
и дори за света да изглеждам така,
аз Исусе във теб уповавам!

Може целият свят срещу мен да крещи,
озлобен, озверен, до забрава.
Аз обръщам Исусе към тебе очи
и във Твойта любов уповавам.

А когато се свършат храна и пари
суматоха голяма настава.
Аз във тебе Исусе съм вперил очи
и на Тебе докрай уповавам!

Може всичко до мен да трещи, да бучи,
сатана покрай мен да минава.
Пак издигам Исусе към тебе очи
и отново на Теб уповавам!

И това е защото аз зная сега
Ти единствено верен оставаш.
Само Ти във греха ми подаде ръка,
затова в теб Исус уповавам!!

Дръж погледа си на Исус и на това, което Той ти обещава и не се предавай!!

Упование

Едно страхотно стихотворение, но автора е неизвестен:


Може всички от днес да ме сочат с ръка
и за луд да ме те обявяват,
и дори за света да изглеждам така,
аз Исусе във теб уповавам!

Може целият свят срещу мен да крещи,
озлобен, озверен, до забрава.
Аз обръщам Исусе към тебе очи
и във Твойта любов уповавам.

А когато се свършат храна и пари
суматоха голяма настава.
Аз във тебе Исусе съм вперил очи
и на Тебе докрай уповавам!

Може всичко до мен да трещи, да бучи,
сатана покрай мен да минава.
Пак издигам Исусе към тебе очи
и отново на Теб уповавам!

И това е защото аз зная сега
Ти единствено верен оставаш.
Само Ти във греха ми подаде ръка,
затова в теб Исус уповавам!!

Дръж погледа си на Исус и на това, което Той ти обещава и не се предавай!!

сряда, 4 февруари 2009 г.

Всичко, което трябва да знам за живота, научих от Ноевия ковчег:

Първо: не изпускай лодката.
Второ: Запомни, че всички сме в една и съща лодка (т.е. ситуация).
Трето: Планирай предварително. Когато Ной строял ковчега, не е валяло.
Четвърто: Поддържай форма. Когато си на 600 години, някой може да те помоли да направиш нещо наистина голямо.
Пето: Не слушай критики; просто продължи с работата, която трябва да се свърши.
Шесто: Изгради бъдещето си на високо.
Седмо: От причини за безопасност, пътувай с партньор.
Осмо: Бързината не винаги е предимство. Охлювите били в ковчега заедно с гепардите.
Девето: Когато си под стрес, поплувай малко.
Десето: Помни, ковчегът бил построен от аматьори; Титаник - от професионалисти.
Единадесето: Независимо каква е бурята, винаги след нея се появява дъга.

Портрет на Бога


Едно момченце рисувало картина.

- Това е много интересно. Какво рисуваш? - попитал учителят.

- Правя портрет на Бога.

- Но никой не знае как изглежда, защото никой не Го е виждал! - изумил се учителят.

- Когато завърша картината си, всички вече ще знаят - отговорило момченцето и продължило да рисува.

Силата на думите

Проклятията, които често хората изричат, без да се замислят, са един от най-страшните грехове. Някои го правят не само в афектирано състояние, но и когато са спокойни. От проклятията страдат и семейства, и цели поколения. Но най-голямата вреда изричащият проклятие нанася на самия себе си, тъй като за този страшен грях се полага сурово наказание....

В Евангелието е казано: не съдете, защото ще бъдете съдени; с каквато мярка мерите, с такава ще ви мерят. Защо?! Неочакван отговор на този въпрос получили ... учените.
Хората най-често произнасят думи на проклятие в момент на силен гняв, който обаче не може да се предизвика по поръчка в лаборатория. Но може да се създаде прибор, който усилва ефекта на обикновените думи, казани в спокойно състояние, и който ги нажежава и ги превръща в проклятия. Такъв прибор разработили московски изследователи. По този начин те можели да моделират действието на проклятието.
Учените взели семена от растението арабодопсис, което така добре е изучено, както мухата дрозофила. Точно е известно какви външни въздействия предизвикват едни или други отклонения в организма на растението. И с тези въздействия бил сравнен ефектът на "проклятието".
Резултатите от изследванията ужасили учените. Словесната обработка на арабидопсиса била подобна на ... облъчването с 40 хиляди рентгена. От такава ударна "доза" се разкъсали веригите на ДНК и хромозомите, разпаднали се и се объркали гените. Повечето семена загинали, а у оцелелите генетическият апарат започнал да изработва противоестествени програми - започнали чудовищни мутации, които обрекли растенията на тежки болести и преждевременна смърт. Удивително е, че резултатите от експериментите не зависели от силата, с която били произнесени думите. Изследователите крещели, говорели, шепнели - във всеки случай разрушителният ефект бил еднакъв. Той бил предизвикан не от силата на звука, а от смисъла на казаното - рязко негативно отношение към растението.
Тези и други експерименти показали, че проклятията увреждат генетичният апарат, обричайки на гибел както самото растение, така и семената му. Струва ни се, че дистанцията между "зелените" ни братя и нас е огромна. Но учените отдавна са установили, че генетическите апарати на всички живи същества работят по универсални закони. И еднакви въздействия предизвикват подобни изменения в организмите на хората, животните и растенията. Следователно проклятията могат да увреждат генетическия апарат и на хората.
Какъв е механизмът на това разрушително въздействие? Изследователите доказали, че думите силно променят структурата на водата, а човешкият организъм съдържа 70% от нея. Под въздействие на човешката реч молекулите на водата могат да се построяват в сложни ансамбли. Ако над водата се изрече проклятие, молекулите й се обединяват в структури, които по форма и свойства приличат на ... отрови! И обратно - под въздействието на благословията от молекулите на водата се образуват структури, приличащи по форма и свойства на молекулата на наследствеността - ДНК на здравия човек. Излиза, че произнасяйки такива думи, ние оздравяваме сами себе си и околните?
Именно тази догадка проверили изследователите. Защото апаратът им можел да усилва ефекта не само на злите, но и на добрите думи. И след проклятията учените решили да изпитат върху растенията влиянието на благословията. И получили потресаващ резултат. Зърна от пшеница, получили доза от 10 хиляди рентгена, в които се разкъсали и объркали ДНК, хромозомите и гените, поникнали и започнали да се развиват нормално.
И така, човешките думи могат да бъдат губителни и спасителни. Проклятията увреждат - молитвите изцеляват тялото и душата. Думите действат не само върху тези, за които става дума, но и върху всички слушатели. Затова с какъвто се събереш, такъв ще станеш - болен или здрав. А здрав ще бъдеш дотолкова, доколкото в твоите мисли, в думите и в делата ти доброто преобладава над злото.
...Ако жената проклина мъжа си, "защитавайки" от него децата, проклятието ще легне и върху тях, и върху нея, а следователно върху целия й род. Тя обрича своите потомци на мъчителни болести на душата и тялото. Този ужас може да бъде предотвратен само с искрено покаяние пред Бога.
Тези резултати били потвърдени и от директорката на нюйоркския научноизследователски център "Бион" София Бланк, която изследвала биополето на различни хора с помощта на кирлиан-фотокамера. тя съветва всички хора - не проклинайте! Не ругайте! Помнете: думите имат сила.

Атанас Атанасов