петък, 10 април 2009 г.

ИСУС ХРИСТОС

1. Исус е Бог

Евр. 1:8; Йн. 20:28; Мк. 1:24; Йн. 10:30

2. Качествата на Бога се отнасят към Христос

А. Исус е вечен

Йн. 17:5; Йн. 1:1,2

Б. Той е всеприсъстващ

Мт. 28:20; Откр. 1:17

В. Неговото всемогъщество

Откр. 1:18; Мт. 28:18

Г. Исус е всезнаещ

Йн. 21:17; Йн. 13:38

Д. Той е непроменим

Евр. 13:8; Евр. 1:12

Е. Той изпълнява Божиите дела

Йн. 1:3; Кол. 1:17; Йн. 2:19

3. Исус, изпълнението на Стария Завет

Лк. 24:44

Предсказания в СЗ и тяхното изпълнение в НЗ:

А. Родословието на Исус

Бит. 3:15 (вж. Гал. 4:4; Лк. 2:7); Бит. 18:18 (вж. Мт. 1:1); Бит. 17:19 (вж. Мт. 1:1,2); Чис. 24:17 (вж. Мт. 1:2 ; Лк. 3:34); Бит. 49:10 (вж. Лк. 3:34); Ис. 9:7,8 (вж. Мт. 1:1; Деян. 2:29,30)

Б. Неговото рождение и детство

Мих. 5:3 (вж. Мт. 2:1-6; Лк. 2:4-7; Йн. 7:42); Ис. 7:14 (вж. Мт. 1:18; Лк. 1:26-35); Ер. 31:15 (вж. Мт. 2:16-18); Ос. 11:1 (вж. Мт. 2:13,14,19-21)

В. Неговото служение и отхвърляне

Ис. 9:2,3 (вж. Мт. 4:12-16); Пс. 110:4 (вж. Евр. 6:20; 7:11-16,20-26); Пс. 2:1,2 (вж. Деян. 3:14,15,17; 4:25-28); Зах. 9:9 (вж. Йн. 12:12-14; Мт. 21:1-11)

Г. Той бива предаден

Пс. 41:9 (вж. Йн. 13:18; Мк. 14:10; Мт. 26:14-16,20-23; Мк. 14:43-45); Зах. 11:12 (вж. Мт. 26:15; 27:3-10); Зах. 11:13 (вж. Мт. 27:3-10); Пс. 109:7,8 (вж. Деян. 1:15,16,20-22)

Д. Преследване и разпъване на кръст

Пс. 27:12 (вж. Мт. 26:60,61); Ис. 53:7 (вж. Мт. 26:62,63; 27:12-14); Ис. 50:6 (вж. Мк. 14:65; 15:19; Йн. 18:22; 19:1-3); Ис. 53:4,5,8 (вж. Мт. 8:16,17; Римл. 4:25; 1 Кор. 15:3); Ис. 53:12 (вж. Мт. 27:38; Мк. 15:27,28; Лк. 23:33); Пс. 22:16 (вж. Йн. 19:37; 20:25-27); Пс. 22:5-7 (вж. Мт. 27:39-44; Мк. 15:29-32); Пс. 69:21 (вж. Йн. 19:29; Мт. 27:34-48); Зах. 12:10 (вж. Йн. 19:34); Пс. 22:18 (вж. Мк. 15:24; Йн. 19:24); Пс. 34:20 (вж. Йн. 19:33); Ис. 53:9 (вж. Мт. 27:57-60)

Е. Неговото възкресение

Пс. 16:10 (вж. Мт. 28:9; Лк. 24:36-48; Деян. 2:23-31); Пс. 68:18 (вж. Лк. 24:50,51; Деян. 1:9); Пс. 110:1 (вж. Деян. 2:32-35)

4. Исус - истински човек с дух, душа и тяло

Мт. 1:23; Лк. 23:46; Мт. 26:38; Евр. 10:5; Мк. 15:39; Йн. 19:5; Лк. 19:41; Йн. 11:35; Лк. 2:40; Лк. 4:2; Лк. 8:23; Лк. 9:58; Йн. 4:6,7; Мт. 26:37

5. Защо Бог изпрати Исус на света?

А. Исус разкрива Бога на човека

Кол. 1:13-15; Евр. 1:3; 2 Кор. 4:4; Йн. 8:19; Йн. 14:7; Йн. 14:8,9

Б. Исус отне греховете чрез Своята жертва

1 Тим. 1:15; Лк. 19:10; Йн. 3:17; Римл. 5:6-11; 1 Йн. 3:5; 1 Йн. 4:4; Откр. 5:9

В. Исус унищожава делата на дявола

1 Йн. 3:8; Евр. 2:14,15; 1 Кор. 15:54-57

6. Смъртта на Исус

А. Смъртта на Исус беше необходима

Йн. 3:14; Евр. 10:7; Ис. 53:5; Еф. 1:7

Б. Исус умря като Заместник

1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:14,15

В. Смъртта на Христос изпълни Божията воля

Мт. 26:39; Пс. 40:8; Фил. 2:8

7. Възкресението на Исус

А. Възкресението беше необходимо

Римл. 4:25; Римл. 5:9

Б. Исус наистина възкръсна

Лк. 24:39; Йн. 20:27; 1 Кор. 15:6

В. Без възкресение не е възможна християнската вяра

1 Кор. 15:12-19

8. Възнесението на Исус

Мк. 16:19; Деян. 1:9; Лк. 24:50,51; Йн. 17:5; Фил. 2:9; Деян. 2:32-35

9. Очевидци разказват в Библията

А. Исус беше разпънат

Мт. 27:27-50; Мк. 15:15-37; Лк. 23:23-49; Йн. 19:16-30

Б. Исус беше три дни в гроба

Мт. 27:57-66; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:31-42; Деян. 1:28,29

В. Той възкръсна от смъртта

Мт. 28:1-18; Мк. 16:1-14; Лк. 24:1-43; Йн. 20; Йн. 21; Деян. 2:23,24,32; 3:14,15; 10:39-41; 13:29-31; 1 Кор. 15:3-8; Откр. 1:18

Г. Той се възнесе на небето

Мк. 16:19; Лк. 24:50,51; Деян. 1:4-11

10. Повторното идване на Исус (виж главата за последните

времена)

11. Имената на Исус

Ис. 7:14; Ис. 9:6; Мт. 25:31; Мт. 16:16; Лк. 5:34,35; Йн. 3:29; Йн. 1:29; Йн. 1:36; Йн. 1:41; Йн. 1:49; Йн. 6:35,48; Йн. 6:51; Йн. 8:12; Йн. 9:5; Йн. 10:7,9; Йн. 10:11; Йн. 11:25; Йн. 13:13; Йн. 14:6; Йн. 15:1; 1 Кор. 2:8; 1 Кор. 10:4; Кол. 2:19; 1 Тим. 6:15; Евр. 2:10; Евр. 4:14; Евр. 12:2; Евр. 13:20; 1 Петр. 2:4; 1 Петр. 2:6; Еф. 2:20; 1 Петр. 2:25; 1 Петр. 5:4; Откр. 1:5; Откр. 1:8; Откр. 5:5; Откр. 19:11; Откр. 19:13; Откр. 19:16; Откр. 22:16

Няма коментари: