петък, 10 април 2009 г.

СВЕТИЯТ ДУХ

1. Същността на Светия Дух

А. Светият Дух действа като личност

1 Кор. 2:10; 1 Кор. 2:11; Ис. 11:2; Деян. 16:7; Йн. 16:13; Йн. 16:14; Деян. 8:29; Йн. 11:12; 1 Тим. 4:1; Откр. 2:7; Йн. 14:26; 1 Кор. 2:13; 1 Йн. 2:27; Йн. 14:16; Йн. 15:26

Б. Светият Дух бива третиран като личност

Деян. 5:3; Деян. 5:9; Еф. 4:30; Ис. 63:10; Евр. 10:29; Мт. 12:31; Деян. 7:51

2. Светият Дух е Бог

А. Той притежава божествените качества

Пс. 139:7-12; Йн. 14:18; 1 Кор. 2:10; Зах. 12:10; Римл. 1:4; 1 Петр. 4:14; Римл. 8:2; Римл. 8:10; 2 Кор. 3:6; Римл. 15:30; 2 Тим. 1:7; Ис. 40:13; Йн. 14:17; 1 Йн. 5:6; Римл. 15:13

Б. Той притежава божествени имена

Римл. 8:9; Римл. 8:14; Ис. 11:2; 2 Кор. 3:17; Мт. 10:20; Деян. 16:7; Гал. 4:6

3. Делото на Светия Дух в човека

А. Преди повярването

Йн. 16:8-11; Йн. 15:26; 1 Йн. 5:6; Йн. 16:14

Б. При повярването

Йн. 3:5-8; Тит 3:4-7; 1 Петр. 1:23; Як. 1:18; 1 Кор. 6:11; 1 Кор. 12:13; Еф. 1:13,14; Еф. 4:30; 2 Кор. 1:22; Гал. 3:14; Йн. 7:39

В. След повярването

1 Кор. 6:19; 2 Тим. 1:14; Римл. 8:16; 1 Йн. 5:13; Римл. 5:5; 2 Сол. 1:3; 2 Кор. 3:18; Римл. 8:13,14; Гал. 5:16; Гал. 5:18; Гал. 5:22; Йн. 14:26; Йн. 15:26; Йн. 16:7; Римл. 8:26,27; Римл. 14:17

4. Кръщение със Светия Дух

А. Исус оповестява идването на Светия Дух

Мт. 3:11; Лк. 24:49; Йн. 7:38; Йн. 7:39; Йн. 14:16; Йн. 16:7

Б. Изливането на Светия Дух в началото на епохата на църквата

Деян. 2:1-4; Деян. 8:15-17; Деян. 10:44,45

5. Служенията на Светия Дух

А. Светият Дух дава способност за свидетелстване

Деян. 1:8; Лк. 4:18; Йн. 15:26; Деян. 4:31; Деян. 5:32; Мих. 3:8

Б. Светият Дух ни променя

1 Царе 10:6; 2 Кор. 3:17; 2 Кор. 3:18; Тит 3:5; Еф. 4:23; Еф. 4:24

В. Светият Дух ни привлича към Господа

Еф. 5:18,19; Йн. 14:16-18

Г. Ходенето по Духа носи мир и радост

Римл. 8:5; Римл. 8:6; Гал. 5:16; Гал. 5:17

Д. Плодовете на Светия Дух

Гал. 5:22; Римл. 5:5; Римл. 14:17; Римл. 15:13; 1 Кор. 12:4-11

Е. Светият Дух ни утешава

Йн. 14:16,17; Йн. 14:26; Йн. 16:7; Деян. 9:31; Римл. 8:1; 1 Петр. 4:14

Ж. Светият Дух и нашите молитви

Римл. 8:26,27; Юда 20

З. Светият Дух е Духът на истината

Йн. 16:13; 1 Йн. 5:6

6. Задачите на Светия Дух

А. Светият Дух дарява мъдрост и водителство

Мк. 13:11; Йн. 14:26; Йн. 16:13; 1 Кор. 2:10; 1 Кор. 2:12,13; 1 Кор. 12:8; Еф. 1:17; 2 Тим. 1:13,14

Б. Светият Дух ни води в истината

1 Кор. 12:7; Йн. 16:13; 2 Петр. 1:21

В. Светият Дух ни помага да разпознаваме духовете

Ис. 11:2,3; 1 Кор. 2:12; 1 Кор. 2:13; 1 Кор. 2:14; 1 Кор. 2:15; 1 Кор. 12:10

Г. Светият Дух направлява стъпките ни

Деян. 8:29; Деян. 16:6; Римл. 8:14; Ис. 30:21

Д. Светият Дух ни укрепва

Еф. 3:16; Съд. 15:14

Е. Дарбите на Духа според Новия завет (списък)

- апостолско служение (1 Кор. 12:28; Еф. 4:11)

- пророкуване (Римл. 12:6; 1 Кор. 12:10; 14:1-40; Еф. 4:11)

- чудеса (1 Кор. 12:28)

- изцеления (1 Кор. 12:9,28,30)

- говорене на езици и тълкуване на езици (1 Кор. 12:10)

- благовестителство (Еф. 4:11)

- пастирство (Еф. 4:11)

- служене (Римл. 12:7; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:12)

- поучаване (Римл. 12:7; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11)

- вяра (1 Кор. 12:9)

- наставление (Римл. 12:8)

- разпознаване на духовете (1 Кор. 12:10)

- милосърдие (Римл. 12:8)

- раздаване, помагане (Римл. 12:8; 1 Кор. 12:28)

- управляване, ръководене (Римл. 12:8; 1 Кор. 12:28)

- мъдрост и знание (1 Кор. 12:8)

7. Свободата в Светия Дух

2 Кор. 3:17; Римл. 8:2; Римл. 8:15; Гал. 5:18; 2 Тим. 1:7

8. Светият Дух предизвиква единство

Деян. 4:31; Деян. 4:32; 1 Кор. 12:13; 2 Кор. 13:13

9. Други аспекти относно Светия Дух

Деян. 8:20; Деян. 20:28; Римл. 8:11

10. Покорство спрямо Светия Дух

А. Светият Дух действа в покорните

Пр. 1:23; Деян. 5:32

Б. Призив за послушание спрямо Светия Дух

Гал. 5:25; 1 Петр. 1:22; Откр. 2:29

В. Предупреждение против непослушанието спрямо Светия Дух

Римл. 8:5,6; 1 Кор. 2:14; Еф. 4:30; 1 Сол. 5:19; Евр. 3:7-10

Г. Следствия от непослушанието спрямо Светия Дух

Бит. 6:3; Ис. 63:10; Деян. 7:51

11. Светият Дух в живота на Исус

- Мт. 1:1-20; Лк. 3:21,22; Лк. 4:1; Деян. 10:38; Йн. 3:34; Лк. 4:1; Мт. 12:28; Римл. 8:11; 1 Петр. 3:18

12. Други примери за действието на Светия Дух в Библията

А. Примери за изпълване със Светия Дух

- Изх. 31:2-5 (Веселеил)

- 1 Царе 10:6,9,10 (Саул)

- 1 Царе 16:13 (Давид)

- Лк. 1:15 (Йоан Кръстител)

- Лк. 1:41,42 (Елисавета)

- Лк. 1:67 (Захария)

- Лк. 2:25,26 (Симеон)

- Лк. 4:1 (Исус)

- Деян. 2:1-4 (християните на Петдесятница)

- Деян. 6:3-5,7 (дяконите на ранната църква)

- Деян. 9:17 (Павел)

- Деян. 11:22-24 (Варнава)

Б. Въоръжението на Духа за времена на нужда

- Деян. 4:8 (на Петър се дава способността да проповядва)

- Деян. 4:29-31 (църквата се моли)

- Деян. 7:55 (свидетелството на Стефан)

- Деян. 13:9-11 (Павел и магьосникът Елима)

- Деян. 13:50-52 (преследваните ученици се изпълват със Светия Дух)

Няма коментари: