понеделник, 30 март 2009 г.

ДЕЙСТВЕНАТА МОЛИТВА

ДЕЙСТВЕНАТА МОЛИТВА
3Ц 18:426-45 "Илия се изкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето си между коленете си и каза на слугата си: "Иди сега, погледни към морето." И слугата отиде, погледна и каза: "Не виждам нищо." А Илия каза: "Иди пак", и така седем пъти. На седмия път слугата отговори: "Виждам малък облак, колкото човешка длан, да се издига от морето." Тогава Илия каза: "Иди, съобщи на Ахаав: "Впрегни колесницата си и слез, за да не спре дъждът." А междувременно небето се помрачи от облаци, задуха вятър и заваля силен дъжд. И Ахаав, като се возеше на колесницата си, отиде в Езраел".

Под молитва се има впредвид многостранната връзка на вярващите с Господа. Освен като "молитва" означава да призовеш Бога (Пс 17:6), да призовеш Господното име (Бит 4:26), да извикаш на висок глас към Господа (Пс 25:1), да търсиш Господа (Ис 55:6), да пристъпваш с дръзновение към престола на благодатта (Евр 4:16), да пристъпваш към Бога (Евр 10:22).

ПРИЧИНИ ЗА МОЛИТВА. Библията посочва ясни основания вярващите да се молят.

1) Преди всичко, Бог е заповядал така. Заповедта за молитва идва от устата на псалмисти (1Лет 16:11; Пс 105:4), пророци (Ис 55:6; Ам 5:4, 6), апостоли (Еф 6:17-18; Кол 4:2; 1Сол 5:17) и на самия Господ Исус (Мат 26:41; Лука 18:1; Йоан 16:24). Бог иска да има общение с нас. Чрез молитвата ние поддържаме взаимотношенията си с Него.

2) Молитвата е необходимо общение за получаване на благословения и сила от Бога, както и за изпълнението на Неговите обещания. Много библейски пасажи потвърждават този принцип. Например Исус обещава, че Неговите последователи ще получат Святия Дух, ако настоятелно искат, търсят и хлопат на вратата на своя небесен Отец (Лука 11:5-13). Така след възнесението на Исус, учениците Му постоянно се събират за молитва в "горната стя" (ДА 1:14), докато Святия Дух се излее със сила върху тях (ДА 1:8) в деня на Петдесятница (ДА 2:1-4). Когато апостолите се събират заедно, след като са задържани и освободени от юдейските власти, те се молят усърдно Святия Дух да им даде дързост и сила да говорят Неговото слово. "И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието слово" (ДА 4:31). Апостол Павел често иска да се молят за него, защото знае, че делото му няма да е успешно, ако християните не го подкрепят с молитвите си (напр. Римл 15:30-32; 2Кор 1:11; Еф 6:18-20; Фил 1:19; Кол 4:3-4). Яков заявява изрично, че вярващият може да получи физическо изцеление като отговор на "молитва, която е с вяра" (Як 5:14-15).

3) В своя план за спасение на човечеството Бог е отредил вярващите да бъдат Негови съработници в процеса на изкуплението. В известен смисъл Той ограничава действията Си в зависимост от святата и постоянна молитва на Неговия народ. Има много неща в Божието царство, които няма да бъдат изпълнени без застъпническите молитви на вярващите. Например, Бог иска да изпрати работници за жътвата на благовестието. Исус учи, че това ще се изпълни изцяло според Божието намерение, само чрез молитвите на Неговите последователи: "Затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата Си" (Мат 9:38). С други думи, силата на Бога за осъществяване на много от целите Му влиза в действие само когато вярващите се молят усърдно за настъпването на Неговото царство. Ако пренебрегнем молитвата, всъщност може да забравим изпълнението на Божия изкупителен замисъл както за самите нас, така и за Жърквата като Христово тяло.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВЕНА МОЛИТВА. За да има молитвата ни резултат, трябва да са на лице няколко условия.

1) Нашите молитви няма да получат отговор, ако вярата ни не е искрена и истинска. Исус ясно заявява: "Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне" (Марк 11:24). Той се обръща със следните думи към бащата на момчето, обладано от нечист дух: "Всичко е възможно за този, който вярва" (Марк 9:23). Авторът на Посланието на евреите ни подтиква да "пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра" (Евр 10:22), а Яков ни насърчава "да просим с вяра, без да се съмняваме ни най-малко" (Як 1:6; ср. 5:15).

2) Молитвата също така трябва да бъде отправена в името на Исус. Сам Той изразява този принцип, като казва: "И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя" (Йоан 14:13-14). Молитвите ни трябва да бъдат в хармония с Личността, характера и волята на нашия Господ.

3) Молитвата може да бъде резултатна само ако е според Божията съвършена воля. "И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша" (1Йоан 5:14). Това се потвърждава в молитвата, която Исус изрича като пример за нас, така наречената Господна молитва: "Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята" (Мат 6:10; ср. Лука 11:2; обърнете внимание на Исусовата молитва в Гетсимания - Мат 26:42). В много случаи знаем Божията воля, защото Той ни я е открил в Библията. Можем да бъдем сигурни, че всяка молитва, която действително е основана на общенията от Бога в Неговото слово, ще бъде плодотворна. Илия е уверен, че Израелевият Бог ще отговори на молитвата му с огън и по-късно с дъжд, защото вече е чул Господното пророческо слово (3Ц 18:1). Той е напълно уверен, че нито един от езическите богове не е по-велик, нито равен по сила на Израелевия Господ Бог (3Ц 18:21-24). В някои случаи разбираме каква е Божията воля само ако усърдно я търсим. Но след като веднъж я познаем, по какъвто и да било проблем, можем да се молим с дръзновение и с вяра, че Бог ще отговори.

4) Ако искаме Бог да ни чуе и да ни отвърне, трябва не само да се молим според Неговата воля, но и да живеем в съгласие с нея. Бог ще ни даде онова, което искаме, само ако търсим Неговото царство и Неговата правда. Апостол Йоан недвусмислено заявява, че "каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него" (1Йоан 3:22). Неотменимите условия, за да получим отговор на молитвите си, са да изпълняваме заповедите на Бога, да Го обичаме и да Му бъдем угодни. Когато Яков пише, че молитвите на праведните са действени, той има впредвид както хора, оправдани чрез вяра в Христос, така и хора, които живеят праведно, в покорство и страх от Бога - като пророк Илия (Як 5:16-18; ср. Пс 34:13-14). Това се подчертава още в СЗ. Бог показва ясно, че молитвите на Моисей за израелтяните са ползотворни, заради неговото покорно отношение и верността му към Господа. И обратно, псалмистът твърди, че ако постоянстваме в грях, Господ няма да послуша молитвите ни (Пс 66:18). Подобно отношение е основната причина Господ да не слуша молитвите на нечестивите израелтяни, които се покланят на идоли (Ис 1:15). Но ако Божият народ се покае и се отвърне от греховните си пътища, Господ обещава да го чуе отново, да прости греховете му и да изцели земята му (2Лет 7:14; ср. 6:36-39; Лука 18:14). Обърнете внимание на факта, че молитвата на първосвещеника да се опростят греховете на израелтяните в Деня на умилостивението няма да бъде чута, докато той сам не се очисти от своите грехове.

5) И накрая, за да бъде молитвата ни действена, трябва да постоянстваме. Това е основната идея в притчата за настойчивата вдовица (виж Лука 18:1-7). Настъвленията на Исус да "искаме... търсим... хлопаме" (Мат 7:7-8) ни учи на постоянство в молитвите. Апостол Павел също ни подтиква да се посвещаваме на молива. Старозаветните светии също признават този принцип. Например израелтяните успяват в битката срещу амаличаните толкова дълго, колкото Моисей постоянства в молитва с ръце, издигнати към Бога. След като Илия чува пророческото слово, че сушата ще спре, той продължава да се моли, докато дъждът дойде (3Ц 18:41-45). Преди това този велик пророк се моли усърдно на Бога да съживи мъртвия син на вдовоцата от Сарепта, докато получи отговор на молитвата си (3Ц 17:17-23).

ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЙСТВЕНАТА МОЛИТВА И МЕТОДИ РАЗКРИТИ В ПИСАНИЕТО.

1) Какви елементи изграждат действената молитва?

а) За да се молим резултатно, трябва искрено да прослявяме и възвеличаваме Бога (Пс 150; ДА 2:47; Римл 15:11).

б) Благодарността към Бога, която е тясно свързана с хвалението, е също толкова важна за плодотворността на молитвата (виж Пс 100:4; Мат 11:25-26; Фил 4:6).

в) Искреното изповядване на осъзнатите грехове е необходимо за принесената с вяра молитва (Як 5:15-16; ср. Пс 51; Лука 18:13; 1Йоан 1:9).

г) Бог ни настъвлява също да искаме според нуждите си. Както пише Яков, ние не получаваме онова, което искаме, защото не просим или просим с погрешни мотиви (Як 4:2-3; ср. Пс 27:7-12; Мат 7:7-11; Фил 4:6).

д) Трябва да се молим ревностно за другите (Числ 14:13-19; Пс 122:6-9; Лука 22:31-32; 23:34).

2) Как трябва да се молим? Исус набляга на искреността в сърцата ни, защото няма да бъдем чути, ако разчитаме на празните думи и многословието си (Мат 6:7). Можем да се молим безмълвно (1Ц 1:13) или на глас (Неем 9:4; Йез 11:13). Със свои думи или да използваме текстове от Писанието. С ума или с Духа (т.е на езици - 1Кор 14:14-18). Можем дори да се молим със стенания, т.е без да изговаряме думи (Римл 8:26), като знаем, че Духът ще отнесе пред Господа тези негласни мол;би. Друг метод за молитва е като пеем на Господа (Пс 92:1-2; Еф 5:19-20; Кол 3:16). Усърдната молитва към Него понякога е придружена с пост (Ездр 8:21; Неем 1:4; Дан 9:3-4; Лука 2:37; ДА 14:23).

3) В каква позиция на тялото е най-добре да се молим? В Библията се говори за молитва в изправено положение (3Ц 8:22; Неем 9:4-5), когато човек е седнал (1Лет 17:16; Лука 10:13), коленичил (Ездр 9:5; Дан 6:10; ДА 20:36), легнал на легло (Пс 63:6), приведен до земята (Изх 34:8; Пс 95:6), легнал по лице на земята (2Ц 12:16; Мат 26:39) и с издигнати към небето ръце (Пс 28:2; Ис 1:15; 1Тим 2:8).

ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙСТВЕНА МОЛИТВА. Библията е изпълнена с примери за силни и резултатни молитви.

1) Моисей изрича доста застъпнически молитви, на които Бог отговаря - дори ако преди това му е казал, че възнамерява да извърши нещо друго.

2) Покаялият се Самсон се моли за още една възможност да изпълни целта на живота си - победа над филистимците. Бог отговаря на неговата молитва, като му дава сила да събори стълбовете на сградата, в която враговете му са се събрали да отпразнуват мощта на боговете си (Съд 16:21-30).

3) Прпрок Илия получава отговор на поне четири силни молитви, като всички те носят славата на Израелевия Бог (виж 3Ц 17-18 гл.; ср. Як 5:17-18).

4) Цар Езекиясе разболява и чрез пророк Исая Бог му казва, че ще умре (4Ц 20:1; Ис 38:1). Но с чувството, че животът и делото му са недовършени, Езекия обръща лицето си към стената и усърдно се моли Бог да му даде още време. Бог изпраща Исая обратно при Езекия, за да го увери, че ще оздравее и ще живее още петнадесет години (4Ц 20:2-6; Ис 38:-6).

5) Даниил несъмнено се е молил на Господа в ямата с лъвовете, като е просил избавление от зверовете, и Господ удовлетворява молбата му (Дан 6:10, 16-22).

6) Ранните християни се молят усърдно за освобождаването на Петър от затвора и Бог изпраща ангел да го изведе от тъмницата (ДА 12:3-11). Такива примери трябва да ни изпълват със свято желание и вяра да се молим плодотворно според принципите, изложени в Библията.

Библия - пълноценен живот в Святия Дух

публикувано от Мариана

Няма коментари: