понеделник, 2 март 2009 г.

СТРАХЪТ ОТ ГОСПОДА

Вт 6:1-2:" А ето заповедите, наредбите и законите, които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която преминавате, за да я заселите, за да се боиш от Господа, твоя Бог, да пазиш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти давам - ти, синът ти и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните."

В СЗ често се повтаря заповедта към Божия народ:"имайте страх от Господа" или "да се боиш от Господа, твоя Бог". Важно е да знаем, че тази заповед се отнася и за нас като вярващи. Само ако наистина се боим от Господа, ще бъдем освободени от робството на всякакви противоестествени и сатанински страхове.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ ГОСПОДА? Заповедта:"да се боиш от Господа" в своята всеобхватност включва множество различни аспекти на взаимотношенията между вярващия и Бога. 1) Основното при страха от Бога е признанието за Неговата святост, справедливост и праведност като неразделна част от любовта и милостта Му, т.е. познанието за Него и все по-пълното разбиране на същността Му(ср.Пр2:5). Този страх се основава на съзнанието, че Бог е свят и Неговото естество Го кара да осъжда греха.

2) Да се страхуваш от Господа означава да изпитваш към Него свято благоговение и уважение, да Го почиташ като Бог заради Неговата удивителна слава, святост, величие и сила(виж бел.към Фил2:12). Например, когато на планината Синай израелтяните виждат как Бог се разкрива пред тях като "гръм и светкавици, и гъст олак на планината, и много силен тръбен глас", всички те "потреперват" от страх(Изх 20:18-19; Вт 5:22-27). Псалмистът в своите размишления за Бога като Създател заявява категорично:" Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената. Защото Той каза и стана; Той заповяда и се затвърди"(Пс 33:8-9).

3) Истинският страх от Господа кара вярващите да се надяват и уповават единствено на Него за своето спасение. Когато израелтяните прекосяват Червено море по суша и виждат пълното унищожение на египетската войска, те"се уплашиха от Господа и повярваха в Господа"(Изх 14:31). Така и псалмистът призовава всички, които се страхуват от Господа:"уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит"(Пс 115:11). С други думи, страхът от Господа поражда у вярващите сигурна надежда и упование в Него. Следователно не е изненадващо, че хората с вяра намират спасение(Пс 85:9)и получават Божията опрощаваща любов и милост(Лука 1:50; ср Пс 103:11; 130:4).

4) И накрая, страхът от Господа означава да осъзнаваш, че Той е Бог, Който ненавижда греха и има силата да накаже всички, престъпили праведните Му закони както във времето, така и във вечността(ср. Пс 76:7-8). Когато Адам и Ева съгрешават в Едемската градина, те са изплашени и се опитват да се скрият от Божието присъствие(Бит 3:8-10). Моисей преживява тази страна на страха от Бога, когато прекарва четеридесет дни и нощи в молитва за грешните израелтяни:" Защото се уплаших от гнева и яростта, с които Господ беше решил да ви унищожи"(Вт 9:19). Така и в НЗ, веднага след като потвърждава, че Божието отмъщение и осъждение ще настъпи скоро, авторът на Посланието към евреите пише:" Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог".(Евр 10:31)

ОСНОВАНИЯ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ ГОСПОДА. Те произтичат от смисъла на понятието"страх от Господа". 1) Трябва да се страхуваме от Него заради великата Му сила като Създател на всички неща и всички хора(Пс 33:6-9; 96:4-5; Йона 1-9). 2) Нещо повече - основание да се боим от Господа ни дава внушителна сила, която Той продължава да упражнява над елементите на творението и над нас(Изх 20:18-20; Екл 3:14; Йона 1:11-16; Марк 4:39-41). 3) Когато осъзнаем святостта на нашия Бог; т.е. Неговото разграничаване и постоянно противопоставяне на греха, естествената реакция на човешкия дух е страхът от Него(Откр 15:4). 4) Всеки, който види сиянието на Божията слава, не може да не се уплаши(Мат 17:1-8). 5) Непрестанните благословения, които получаваме от Бога, и особено опрощението на нашите грехове(Пс 130:4) трябва да ни подтикват да Го обичаме, но и да се страхуваме от Него(1Ц 12:24; Пс 34:9;67:7; Йер 5:34). 6) Без съмнение фактът, че Бог е Бог на справедливостта, Който ще съди целия човешки род, поражда страх от Него(Вт 17:12-13; Ис 59:18-19; Мал 3:5; Евр 10:26-31). Важна и свята е истината, че Бог непрекъснато ни наблюдава и оценява нашите действия - и добрите и лошите - и ние сме отговорни за тези действия, както сега, така и в деня, когато ще се изправим пред Божия съд.

РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРАХА ОТ ГОСПОДА ЗА САМИТЕ НАС. Този страх не е просто библейско учение. По многобройни начини той засяга нашия всекидневен живот. 1) Първо, ако наистина се страхуваме от Господа, ще живеем в покорство пред Неговите заповеди и ще бъдем способни да казваме категорично "Не" на греха. Една от причините, поради които Бог внушава на израелтяните страх на планината Синай, е да ги научи да се отвръщат от греха и да се покоряват на Неговия закон(Изх 20:20). В последната си реч към Божия народ Моисей многократно свързва страха от Господа с покорство и служение на Него(Вт 5:29; 6:2,24; 8:6; 10:12; 13:14,17:19; 31:12). Според псалмистите да се боиш от Господа означава да се възхищаваш на заповедите Му(Пс 112:1) и да следваш Неговите настъвления(Пс 119:63). Соломон учи, че чрез"страх от Господа хората се отклоняват от злото"(Пр 16:6; ср.8:13). В Еклисиаст всички задължения на човешкия род са сведени до две кратки повеления:" Бой се от Бога и пази заповедите Му"(Екл 12:13). И обратно, всеки, който избира да живее порочно, постъпва така, защото"пред очите му няма страх от Бога"(Пс 36:1-4).

2) От тук можем да направим важния извод, че вярващите трябва да научат децата си на страх от Господа, като ги възпитават да ненавиждат греха и да спазват святите Божии заповеди(Вт 4:10; 6:12; 6:9). В Библията често се твърди, че"началото на мъдростта е страх от Господа"(Пс 11:10; Пр 9:10; ср. Йов 28:28; Пр 1:7). Следователно основната цел при възпитанието на децата ни е да живеят според Божиите принципи на мъдрост(Пр 1:1-6), първата и най-важна стъпка да ги научим на страх от Господа.

3) Страхът от Господа води до пречистване на Божия народ. Както истината на Божието слово(Йоан 17:17), така и страхът от Господа пречистват. Този страх ни кара да ненавиждаме греха и"да се отклоняваме от злото"(Пр 10:19; Екл 5:2,6:7). Страхът от Господа"предпазва от срив съвестта и ценностната ни система". Този страх"е чист"и ни пречиства(Пс 19:9), освещава ни и ни избавя.

4) Святият страх от Господа кара вярващите да Му се покланят с цялото си сърце. Ако наистина се боим от Бога, ще Му се покланяме и ще Го славим като Господ над всичко(Пс 22:23). Давид отъждествява събранието, което хвали Бога, с"онези, които се боят от Него"(Пс 22:25). Също така в края на времената, когато небесният ангел провъзгласява вечното благовестие, той призовава всички на земята да се страхуват от Бога, и веднага добавя:" и Му въздайте слава...и се поклонете на този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори"(Откр 14:6-7).

5) Бог е обещал да възнагради всички, които се страхуват от Него."Наградата за смирението и за страха от Господа е богатство, слава и живот"(Пр 22:4). Другите обещани награди са закрила от смъртта(Пр 14:26-27), удовлетворяване на всекидневните нужди(Пс 34:9; 11:5) и дълголетие(Пр 10:27). Искрено вярващите знаят, че"ще бъде добре на онези, които се боят от Бога", независимо какво се случва около тях(Екл 8:12-13).

6) И накрая, страхът от Господа е съпътстван от увереност и неизразимо духовно спокойствие у вярващите. В НЗ този стих се свързва непосредствено с насърчение от Святия Дух(ДА 9:31). От една страна, онези, които живеят без да се боят от Господа, не чувстват присъствието, благодатта и закрилата Му(Вт 1:26). От друга, хората, които изпитват такъв страх и спазват Божиите заповеди, усещат дълбоката духовна сигурност в живота си и помазание от Святия Дух. Те могат да бъдат уверени, че Бог ще ги"избави от смъртта"(Пс 33:18-19).

БИБЛИЯ - Пълноценен живот в Святия Дух

Няма коментари: