петък, 1 октомври 2010 г.

Християнинът

2509_1048400502712_1606695009_30159660_2582095_n[3]
For there is no death. No. Not for the Christian!
There is only an honourable discharge from the battles of life,
A promotion to Heavenly officership,
That glorious moment to step forward
And hear the Great Commander-in-Chief say,
"Well done, good and faithful soldier!
Come, enter into your Eternal reward"!
There is no death. Not for the Christian.
Only the soul's blessed release from dark prison.
Only a passage out of that prison into a palace.
Only a golden key that unlocks the treasures of Eternity.
No, my friend, you are not dead.
You will be alive when the mountains are gone.
--Alive when the rivers cease their running toward the sea!
You have gone higher, that is all.
Out of this old mud shack, into a house that is immortal,
A body that no enemy can attack!
"Dust thou art, to dust thou shalt return"
Was not spoken of the spirit.
You don't really die, you just keep on living,
And go straight into the presence of the Lord!
I weep, dear friend, because I miss you.
If I were unselfish I would be rejoicing with you,
Thanking God that you are with Him!
Thanking God that your troubles are over!
No more crying, no more pain, no more sorrow,
Nothing but eternal happiness in Heaven forever!
Yes, we are so selfish about death,
We count our grief far more than your joy!
We go to the grave of a friend, saying, "A man is dead".
But angels throng about him saying, "A man is born!"
So for now, farewell, my friend!
We shall meet again!
what_did_jesus_do
Защото няма смърт. Не! Не и за християнинът!
Има само едно почетно уволнение от битките на живота,
насърчаване от Небесният Господар....

Този славен момент, в който правиш стъпка напред
и ще чуеш Великият командир да казва:
"Хубаво, добри и верни войнико!
Ела, да влезеш в своята вечна награда! "!
Няма смърт. Не и за християнинът.
Само освобождение на благословената душа от тъмният затвор.
Само преминаване от този затвор в двореца.
Само един златен ключ, който отключва съкровищницатата на вечността.
Не, приятелю, не си мъртъв.
Ти ще бъдеш жив, когато планините няма да ги има вече.
- Жив, когато реката престане да тече към морето!
Ти просто отиваш на небето, това е всичко.
От тази стара тленна хижа, в един дом, който е вечен,
тяло, което не може да атакувано от врага!
"Прах си ти и ще се върнеш във пръстта." -
това не е казано за духа.
Ти не умираш, просто преминаваш,
и отиваш направо в присъствието на Господа!
Аз плача, приятелю, защото ми липсваш.
Ако аз бях безкористен, щях да се радвам с теб,
Благодаря на Бог, че ти си с Него!
Благодаря на Бог, че проблемите ти свършиха!
Няма повече плач, няма повече болка, няма повече тъга,
Нищо друго освен вечно щастие в небесата завинаги!
Да, ние сме толкова егоистични относно смъртта,
Разчитаме на своята скръб много повече от твоята радост!
Отиваме на гроба на приятел и казваме: Той е мъртъв ".
Но множеството от ангели казва: "Той е жив!"
Така че за сега, сбогом, приятелю!
Ще се срещнем отново!

Няма коментари: