петък, 15 октомври 2010 г.

Как да разбираме Божията воля за нашият живот?


Има ли необходими условия, на които трябва да отговаряме, за да говорим за приемане/разбиране/ на Божията воля? И ако има кои са те?
1.Предпоставки за разбиране на Божията воля:
1.1.Да сме примирени с Бога- тук се включва покаянието, новорождението и започналият процес на освещаване на християнина. Ако ние не сме приели жертвата на Исус Христос на кръста, можем ли да говорим, че имаме нещо общо с Бога; имаме ли някакви взаимоотношения с Него или не? Ако това е така това означава, че ние сме още отчуждени от Бога. Приближаването ни към него става чрез една важна крачка от наша страна и това е ПОКАЯНИЕТО. Първото и задължително условие е да сме признали нашите грехове, да сме ги занесли при Бога, да се разкайваме истински заради тях и да сме помолили Бог за прошка. След като Бог ни е простил и освободил от чувството ни за вина, ние осъзнаваме че сами не можем да се справим в този живот, желаем Бог да управлява нашия живот, той да стане Господар на всяка една област от него.
1.2.Доверие в Бога - Ние се доверяваме на Бога за всяка една област от нашия живот: Пс 37:5: „Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.”. Следователно друга съществена предпоставка е доверието в Бога .
1.3.Усърдно и сериозно търсене - Осия 6:3 - „Нека познаваме, нека се стремим към познаването на ГОСПОДА...
Явяването му е сигурно както зората, ще дойде при нас като дъжд, както късния дъжд напоява земята.“
1.4.Готовност за послушание - Римл.12:12- „Радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата
Следователно след нашето покаяние и новорождение следва процес на изграждане на взаимоотношения с Бога – тук се включва ежедневното общуване с Бог чрез молитва, четене на словото, общуване с други вярващи, посещаване на местната църква, включване в изучавания на Библията, участие в различни служения. Не е възможно, без да познаваме Божия характер, да знаем каква е неговата воля.
1.5.Осъзнаване на необходимостта от промяна в нашият живот и вземане на решение да спазваме Божия закон, и да изпълняваме заповедите му – т.е. извършване на нашата част от сделката - Ако смятаме, че след като сме повярвали и ходим отвреме навреме на църква и не е необходимо нищо повече да правим или да се променя нашия живот, то наистина няма да има промяна. Не можем да молим Бог за нещо, което самите ние не желаем. Съгласно Божието слово ние сме личности със свободна воля, които сами вземат решения. Ако продължим да вземаме решения по така утвърдения досега начин, без да се съобразяваме с Божието мнение по въпроса, то животът ни ще продължи да си тече в старите рамки. Така че, ако нямаме потребност да се променяме и не искаме да спазваме Божиите закони, освен в случаите, когато това ни е изгодно - тогава няма смисъл да говорим за Божия воля, защото става въпрос за наша воля.
Пример за подчинение на собствената воля под божията власт е Божия син: Йоан 6:38: „Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, който ме е пратил“.
Осъзнахме, че има определени условия на които трябва самите ние да отговаряме, за да разбираме Божията воля в нашия живот. (ако някой иска да добави някое друго условие...)


2.Как да разберем дали това за което се молим е по Божията воля?
1. Бог открива волята си в Писанието - в Библията и изразено мнението на Бог по всеки един въпрос, което означава че ние трябва да си я четем внимателно и да я изучаваме задълбочено.
2Тим.3:16 - „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;”
Пс 1:3 – „Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите, а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ. Той ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши ще преуспява.“
2. Молитвата – трябва да се молим за неща, които не противоречат на Писанието. Имаме следното обещание от Бога:
1Йоан.5:14,15 - “И увереността, която имаме към него е това, че ако молим нещо по неговата воля, Той ни слуша, и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него.“
3. Съвет и съгласие от други християни - ако не сме сигурни на 100%, нека се допитаме до утвърдени във вярата християни и да ги помолим да се молят за нас по поставения проблем.
Изх.18:25,26 – „Моисей избра способни мъже измежду целия Израил и ги постави за началници над народа - хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съдеха народа по всяко време.Трудните дела донасяха на Моисей, а всяко малко дело съдеха сами.“
Пр.15:22- „Където няма съвет, намеренията се осуетяват, а в множеството на съветниците се утвърждават.“
4. Да избягваме своеволни интерпретации – да познаваме добре Божия закон, да не го изопачаваме, когато не отговаря на нашето виждане или не пасва в конкретната ситуация. Пр.: благородна лъжа, полезна клюка и др.
2Петр.3:15,16 – „И считайте дълготърпението на нашия Господ за спасение, както ви е писал и възлюбеният ни брат Павел според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си писма, когато говори в тях за тези работи, в които има някои неща мъчни за разбиране, които невежите и неутвърдените изопачават, както и другите писания за своя собствена погибел.“
5. Да търсим водителство от Светия Дух – във всяка ситуация да търсим водителство от Бога; да се молим да ни изпълва с Духа си и да ни ръководи.
Як.1:5 – „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква ще му се даде“
1 Кор.2:11 - „Защото кой човек знае какво има в човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има в Бога, освен Духът на Бога.
6. Знаците и обстоятелствата, които Бог ни изпраща – няма „случайни събития“ в нашия живот, няма т.нар. „късмет“, а Бог е подредил всичко по своя чудесен начин и именно чрез обстоятелствата ни насочва - вкарва ни в правия път ако сме се отклонили (изобличава ни), показва ни неговата воля за конкретната ситуация.
2Кор.2:12 - „И когато дойдох в Троада да проповядвам благовестието на Христос и когато ми се отвори врата в Господното дело.“
7. Използване на разума в послушание на Христос – дори и след като сме станали божии деца ние продължаваме да живеем в плът, продължава битката между плътското и духовното. Както казва Павел: „желание за добро имам, но не и сила да го върша“. Продължават изкушенията, битката с греха, чувствата, старото ни естество се проявява често. В тези моменти трябва да вземем решение да се покорим на Бога с цялото си сърце и да му доверим за всичко.
2 Кор.10:5 - „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.“
8. Знамения - понякога Бог потвърждава волята си чрез знамение – примера с Гедеон и руното; избирането на Ревека за съпруга на Исаак; победата на Йонатан над филистимците. Но изискването на знамение често издава неверие.
Йн.4:48- „Тогава Иисус му каза: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате“.
1. Потвърждаващи знамения понякога нарочно не се дават.
2. Понякога Бог предлага възможности за избор, за ни изпита
3. 3Царе 3:5,9,10- „В Гаваон Господ се яви на Соломон в сън през нощта и Бог каза:Искай какво да ти дам. Дай на слугата си слушащо сърце , за да съди народа ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ? И думата се видя добра на Господа, че Соломон беше поискал това нещо.“
9.Мои допълнения:????
- Имаме ли мир и спокойствие или имаме съмнения относно това, за което се молим, имаме притеснения. Не бива да забравяме че в нас живее Святия дух, т.нар. Съвест, която е сигналната червена лампа в нашия живот
- Липсва благословения в тази област, а следват един след друг проблеми и нещата вместо да се нареждат те се объркват
- Имаме неразрешени конфликти с различни хора или дори с Бога, постоянстваме в даден грях или по-общо формулирано не сме оправили взаимоотношенията си с Бога.

3. Фалшиви пътища за намиране на Божията воля
Втрз.18:10,11;14 – „Да не се намира между теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън,или врач,или астролог,или заклинател,или гадател, или който прави магии,или медиум,или спиритист, или който вика мъртвите, защото тези народи, които ще завладееш слушат астролози и врачове, но колкото до теб Господ твоят Бог не ти е позволил това.“
1Лет.10:13,14 – „Така умря Саул за престъплението си, което беше извършил против Господа относно Господното слово, което не спази и още понеже беше потърсил врачка, за да се допита, а до Господа не се допита.Затова Той го уби и обърна царството към Давид сина на Есей.“

Заключение: "И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено." Римл.12:1-2

моята сестра в Господа и приятелка

Няма коментари: